Ølillustrasjon COLOURBOX (5)
Ølillustrasjon COLOURBOX (5)

Endringer i alkoholloven

Det sprengstoffet som lå i høringsnotatet til ny alkohollov ble fjernet. Forslaget om at skjenketidene skal reduseres på landsbasis og at private aktører (vaktselskap) skal kunne inndra skjenkebevillingen ble ikke gjennomført.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Lovendringen har derfor mer karakter av en teknisk revisjon, dog med noen endringer og presiseringer. Følgende forhold skal bemerkes:

Skjenketid

Det vil fortsatt være opp til kommunene å tillate skjenking mellom kl. 06.00. og 03.00.

Bruk av provokatører

Fra avholdsbevegelsens side har det vært forsøkt dokumentert at kontrollen med skjenking til berusede er dårlig. Dette er gjort ved at man benytter edru personer som spiller fulle. Avholdsbevegelsen har hevde at det er noe galt med kontrollen når skjenkestedet ikke nekter de edru skuespillerne videre skjenking. Proposisjonen åpner ingen mulighet for å benytte denne type useriøse kontrollmetoder. En kontroll som har preg av provokasjon kan derfor ikke tillegges vekt i en inndragningssak.

Tilvirkning

Reiselivs-Norge har arbeidet aktivt for at turiststedene skal få skjenke egne produkter. Loven åpner nå for slike aktiviteter, men setter en begrensning som medfører at endringen praktisk talt er uten betydning. Unntaket gjelder bare for produkter som ikke overstiger 4,7 volumprosent. Endringen er tydeligvis resultatet av et politisk kompromiss.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kontrollørenes rett til å vedta inndragning

I høringsnotatet luftet departementet spørsmålet om kontrollørene (Securitas og andre) skulle kunne vedta inndragning. Forslaget var såpass lite gjennomtenkt at det aldri burde vært fremmet og er heller ikke medtatt i de vedtatte endringene.

Auksjon

Det åpnes for auksjon (salg) av alkohol mellom bevillingsinnehavere ut fra den erkjennelse at dette er nødvendig for eksempel i en konkurs eller avviklingsfase.

Aldersgrenser

Mens loven tidligere har gjort unntak slik at personer med kokk- og servitørfagbrev ikke er omfattet av aldersbegrensningene, åpner lovendringen for at også andre fagbrev skal kunne gi unntak. Bestemmelsen om hvilke fagbrev som skal gi unntak fra aldersgrensene flyttes over i forskriftene for å få en mer dynamisk kontroll med utviklingen.

Rett saksøkt

For dem som vil prøve gyldigheten av et vedtak om å inndra skjenkebevillingen har det vært noe uklart om man skal saksøke kommunen som har avslått søknaden eller fylkesmannen som har opprettholdet vedtaket i forbindelse med en klagesak. Lovendringen innebærer at det nå blir valgfritt om man vil saksøke stat eller kommune.

Alkoholloven som sanksjonsmiddel

Forskjellige interessegrupper foreslår at brudd på annen lovgivning skal føre til tap av skjenkebevilling. Slike ordninger vil selvfølgelig redusere bransjens rettssikkerhet. Det er derfor gledelig at departementet klart og tydelig setter ned foten for å bruke inndragning av skjenkebevillinger som reaksjon på alle mulige overtredelser. Konkret uttales det i prop 48L:

”Departementets vurdering er at prinsippet om lovens formål skal være retningsgivende for hvilke bestemmelser som skal ta inn i loven bør følges i den grad det er mulig, og mener derfor at unntaket ikke bør utvides med flere formål.”

Saksbehandlingsfrister

Det er innført en saksbehandlingsfrist på fire måneder, men det er gjort unntak fra tjenestelovens § 11 om at søknaden er innvilget dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet innen fristen. Prop 48L sier ikke noe om kommunenes erstatningsansvar hvis fristen oversittes. Uaktsomhet må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS