Ran Ransøvelse Hotell Bondeheimen 1

Øver ran på hotellet

Vett­skrem­te folk i re­sep­sjo­nen, gjes­ter nede på gul­vet og skrekk­slag­ne til­skue­re uten­for. Ma­re­rit­tet er blitt til vir­ke­lig­het: Ho­tell Bondeheimen er blitt ra­net.

Publisert

Hel­dig­vis drei­er det seg bare om en øv­el­se. Men pul­sen går i hund­re hos del­ta­ker­ne li­ke­vel, til tross for at alle er godt for­be­redt og har fått all den in­for­ma­sjo­nen de tren­ger. En rans­øv­el­se er uan­sett en skrem­men­de opp­le­vel­se.

Svein-Erik Fat­nes fra Storm Sik­ker­het har gått grun­dig gjen­nom alt med de ho­tell­an­sat­te:

- En rans­mann skal ras­kest mu­lig ut igjen, un­der­stre­ker han. Der­for må du hele ti­den gjø­re alt han ber om uten å nøle. Rans­man­nen selv vil også hur­tigst mu­lig ut igjen. For­søk i alle fall ikke å be­tvi­le at det er et ekte vå­pen du har ret­tet mot deg. Gå ut fra at alle vå­pen er skarp­lad­de, alle kni­ver er mu­li­ge draps­vå­pen og alle sprøy­te­spis­ser er HIV-in­fi­ser­te. Det fin­nes eks­emp­ler på ran der of­fe­ret har sett at rans­vå­pe­net er en le­ke­tøys­pis­tol og gjort ut­fall mot rans­man­nen. Sjan­sen er da stor for at han har en skarp­ladd pis­tol gjemt i bak­lom­men. En le­ke­tøys­pis­tol kan fak­tisk gi ra­ne­ren straf­fe­ra­batt ved en even­tu­ell dom, der­som han blir tatt.

Bruk sed­del­boks

- Bruk sed­del­boks i re­sep­sjo­nen. Da be­gren­ser du straks rans­ut­byt­tet, og blir også et mind­re at­trak­tivt rans­ob­jekt. Har du an­svar for fle­re kas­ser på ho­tel­let, er det des­to vik­ti­ge­re å få kon­tan­te­ne over i sed­del­bok­sen.

- Alle ra­ne­re vil i va­rie­ren­de grad re­kog­no­se­re på et ob­jekt før de slår til. Den enk­les­te må­ten å fore­byg­ge et ran på, kan være å gå bort til noen i re­sep­sjo­nen som ser seg usik­kert om­kring og spør­re om det er noe du kan hjel­pe til med. In­gen har blitt an­tas­tet av den grunn, men du har vist ser­vi­ce­vil­je og kan­skje lagt mer­ke til ut­se­en­de, dia­lekt el­ler and­re sær­trekk. Ser du noen uved­kom­men­de i re­sep­sjo­nen, bør du der­for ikke nøle med å ta kon­takt. Det­te kan fak­tisk vir­ke fore­byg­gen­de. Ra­ne­ren vet at du har sett ham og snak­ket med ham. Mest sann­syn­lig vel­ger han seg da et an­net mål. God ser­vi­ce er ofte svært fore­byg­gen­de.

Un­der ra­net

- Skul­le du li­ke­vel bli ut­satt for ran, bør du et­ter bes­te evne for­sø­ke å leg­ge mer­ke til de­tal­jer som po­li­ti­et kan ha nyt­te av i et­ter­forsk­nin­gen, men ut­sett ikke deg selv og and­re for fare. Prøv å få med deg ra­ne­rens høy­de, sko­ty­pe, på­kled­ning, væ­re­må­te o.l. Man­ge ho­tel­ler har i dag en høy­de­må­ler ved ut­gangs­dø­ren.

- Snakk ald­ri med noen rett et­ter ra­net om hvor­dan ra­ne­ren så ut. Stol på dine egne ob­ser­va­sjo­ner. Det sam­me gjel­der ho­tell­gjes­te­ne. In­stru­er dem om det­te sna­rest mu­lig et­ter ra­net.

Gis­ler og varsling

- Skul­le ra­ne­ren ta deg som gis­sel, skal du også gjør alt ra­ne­ren sier. En gis­sel­si­tua­sjon va­rer høyst to mi­nut­ter. Ra­ne­ren lar deg gå straks han fø­ler seg trygg.

- Fore­ta vars­ling av po­li­ti og be­drif­tens le­del­se så snart for­hol­de­ne til­la­ter det. Er det skad­de per­so­ner, opp­ly­ses det til po­li­ti­et, som vil sør­ge for me­di­sinsk hjelp.

Sik­re spor

- Et­ter at ra­ne­ren har for­latt lo­ka­let, bør du ten­ke på å sik­re spor. Her drei­er det seg ikke bare om fin­ger­av­trykk, men også om fot­av­trykk og spytt. Sett gjer­ne en stol over et om­rå­de på gul­vet der du vet at gjer­nings­man­nen har gått, el­ler legg noe over et sted han har be­rørt. Så for­tel­ler du det­te til po­li­ti­et når de kom­mer.

Lås dø­re­ne

- Lås dø­re­ne rett et­ter ra­net, slik at ra­ne­ren even­tu­elt ikke kom­mer inn igjen. Der­som be­væp­net po­li­ti ven­ter på ra­ne­ren uten­for ho­tel­let, kan han bli nødt til å for­sø­ke å kom­me til­ba­ke. Et hvitt ark i en dør­åp­ning el­ler i et vin­du ut mot ga­ten sig­na­li­se­rer at gjer­nings­man­nen har for­latt lo­ka­let. Da vet po­li­ti­et at de kan ryk­ke inn og set­te i verk et­ter­forsk­ning.

Hold gjes­te­ne til­ba­ke

- Har det vært gjes­ter i re­sep­sjo­nen un­der ra­net, hold dem til­ba­ke. De har kan­skje også ruk­ket å gjø­re seg sine ob­ser­va­sjo­ner. Husk at de både er vit­ner, men kan også være mu­li­ge med­sam­men­svor­ne. Men hel­ler ikke nå må d ut­set­te deg selv el­ler and­re for fare. Der­som noen opp­trer tru­en­de i en slik si­tua­sjon, har du kan­skje ikke an­net valg enn å låse dem ut. Sørg for å hol­de re­sep­sjons­om­rå­det fritt for folk et­ter ra­net. In­gen skal gå der ra­ne­ren har vært. Pres­sen skal hen­vi­ses til ho­tell­di­rek­tø­ren. Snu ryg­gen til der­som noen fo­to­gra­fe­rer fra ga­ten, og ta dere av gjes­te­ne iste­den­for.

Vit­ne­av­hør

- Når po­li­ti­et kom­mer, vil de straks over­ta job­ben med å sik­re spor og av­hø­re vit­ner. Vit­ne­av­hør kan ta lang tid, og her er ikke minst gjes­te­ne en god res­surs. Bruk dem der­for i en slik si­tua­sjon. Det kan også ten­kes at det er be­hov for lege. Spør blant gjes­te­ne om det fin­nes en lege der.

- Men i en rans­si­tua­sjon er det du som er den vik­tig­ste res­sur­sen. Der­for er det vik­tig at du tar an­svar for din ar­beids­plass og er ditt an­svar be­visst, kon­klu­de­rer Svein-Erik Fat­nes.

Råd ved ran

* Følg ra­ne­rens in­struk­ser.

* Ikke pro­vo­ser fram en uøns­ket hand­ling.

* Opp­tre så ro­lig som mu­lig.

* Fore­ta nød­ven­dig vars­ling så snart som mu­lig.

* Bruk et­ter­ver­net god, hel­ler to gan­ger for mye enn en gang for lite.

* Et ran vil ofte være en skrem­men­de opp­le­vel­se. Vær for­be­redt på at det kan ta tid å be­ar­bei­de egne re­ak­sjo­ner.

(Kilde: Svein-Erik Fatnes, Storm Sikkerhet)

Powered by Labrador CMS