Ansatte på Sundvolden Hotel.
Ansatte på Sundvolden Hotel.

En bra dag på jobb – overnatting og servering

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til at vi arbeider bedre, bedre helse og bedre resultater.

Denne teksten er skrevet av kommunikasjonsrådgiver på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Henriette Johansen

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utviklet et verktøy for overnattings- og serveringsbransjen som gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljøet.

Det lønner seg å ha et godt arbeidsmiljø

Sundvolden Hotel. (Foto Sundvolden Hotel, arkiv
Sundvolden Hotel. (Foto Sundvolden Hotel, arkiv

Alle bedrifter opplever utfordringer forbundet med arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til at vi arbeider bedre, bedre helse og bedre resultater for virksomheten. Bransjen taper 790 000 dagsverk per år på grunn av legemeldt sykefravær. Mange, hele 43 prosent, av de med sykefravær i overnattings- og serveringsbransjen oppgir at fraværet helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Mye av dette kan forebygges.

Hva bidrar til et godt arbeidsmiljø?

Alle arbeidsplasser er unike og opplever utfordringer på ulik måte, men vi vet mye om arbeidsmiljø generelt i Norge. Hvert tredje år utarbeider Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA) ved STAMI en fremstilling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden til yrkesaktive i Norge.

På tvers av bransjer og yrker ser vi at bedrifter som jobber med arbeidsmiljøfaktorer som rolleuklarhet, balanse mellom krav og egenkontroll, balanse mellom innsats og belønning, rettferdig og støttende ledelse og forutsigbarhet og organisasjonskultur har store muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet.

Basert på forskning og dialog med virksomheter

«En bra dag på jobb» er utviklet for å gi bransjetilpassede råd basert på forskning og dialog med virksomheter. Det bygger på de faktorene forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i overnatting og servering, samt erfaring fra virksomheter.

Dialogvirksomhetene bidrar med verdifull kunnskap om bransjen, om hvilke arbeidsmiljøutfordringer de opplever, hvordan disse kommer til uttrykk i sin bransje og hvilke tiltak de opplever er effektive.

Daglig leder for Sundvolden Hotel, Cecilie Laeskogen.
Daglig leder for Sundvolden Hotel, Cecilie Laeskogen.

Derfor er vi helt avhengige av å ha en god dialog med virksomheter i ulike bransjer.

I utviklingen av verktøyet for overnatting- og serveringsbransjen har vi fått hjelp av Sundvolden Hotel og Brasserie France.

– «En bra dag på jobb» ligger til grunn for hele vår verdiskapning. Har medarbeiderne det bra og trives på jobb, så smitter dette over på gjestene som opplever en god, trygg og positiv atmosfære, sier daglig leder på Sundvolden Hotel, Cecilie Laeskogen.

Mye kan forebygges

Arbeidsmiljøet i denne bransjen kjennetegnes av faktorer som høye krav og liten mulighet til å påvirke arbeidet, rollekonflikt, ugunstig arbeidstid, fysisk belastende arbeid som stående og gående arbeid og ubekvemme stillinger og vanskelige kundesituasjoner.

* 75 % av de med smerter i nakke/skuldre/arm oppgir at disse kan skyldes jobben

* 53 % av dem med smerter i rygg eller ben oppgir at dette kan skyldes jobben

* 45 % av de som oppgir psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben

Godt samspill mellom leder og ansatte gir resultater

Det å jobbe med arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, der det er viktig med tillit mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte. «En bra dag på jobb» er utviklet for at ledelse, tillitsvalgte/verneombud og ansatte skal jobbe sammen og få felles eierskap til arbeidsmiljøarbeidet. Sammen skal ledelse og tillitsvalgt/verneombud og ansatte identifisere de utfordringene som finnes på deres arbeidsplass og deretter komme frem til tiltak som passer deres arbeidsplass.

– Vi forsøker å øke involveringen i kommunikasjon og arbeidsprosesser slik at alle forstår hvorfor vi gjør som vi gjør. Vennlig tilbakemeldingskultur er også en vesentlig faktor for å utvikle gode team i vår bransje, sier Cecilie Laeskogen.

– Alle skal gi utrykk for de mener

– Vi er alle forskjellige, har forskjellige referanser og toleransegrenser. Vi er utadvendte og innadvendte, stille og høylytte. I et godt arbeidsmiljø er det viktig å fange opp hindringene for at alle medarbeiderne skal føle seg inkludert og trygge på arbeidsplassen. Det er viktig at alle kommer i posisjon til å bruke stemmen sin, høy eller lav, til å gi utrykk for det de mener og hvordan de mener ting kunne vært løst annerledes og bedre. Et godt arbeidsmiljø legger grunnlaget for denne tryggheten og er derfor avgjørende for en sunn og god organisasjon som evner å omstille seg i takt med endrede behov i markedet, sier Laeskogen.

Mange opplever høye krav og kontroll

27 prosent i overnattings- og serveringsbransjen rapporterer at de opplever høye krav og lav kontroll. Dette dreier seg om at ansatte opplever stor arbeidsmengde, høyt tempo og liten mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

På sikt kan dette føre til muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Forskning viser at det å føle at en har mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag er positivt for både helse og motivasjon i jobben.

Overnattings- og serveringsbransjen kan bruke «En bra dag på jobb»

– Det å få utviklet opplæringsvideoer for psykososialt arbeidsmiljø vil bidra til å lette opplæringsfasen av nye og vedlikeholde fokus hos eksisterende medarbeidere på viktigheten av et godt arbeidsmiljø, sier Cecilie Laeskogen.

Verktøyet er basert på filmer om utvalgte utfordringer i bransjen som legger det til rette for at ansatte kan diskutere utfordringene på sin egen arbeidsplass. I fellesskap skal de komme fram til en konkret handlingsplan som vil hjelpe dem til å få et bedre arbeidsmiljø som bidrar til lavere arbeidsrelatert sykefravær og frafall.

Verktøyet er en del av IA-avtalens (Inkluderende Arbeidsliv) satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge.

Overnatting og servering - En bra dag på jobb (enbradagpajobb.no)

En bra dag på jobb

· STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har utviklet verktøyet «En bra dag på jobb» som bedrifter kan benytte i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det består av filmsnutter som visualiserer ulike arbeidsmiljøutfordringer og utgjør et utgangspunkt for diskusjoner. De er bygget opp av fiksjonsscener og intervjuer med ledere og ansatte i tillegg til forskere som sier noe om hva det kan føre til å stå i disse utfordringene over tid. Ikke alle utfordringer i arbeidsmiljøet kan fjernes, men forskerne gir råd om hva en kan gjøre for å redusere eller håndtere utfordringene.

· «En bra dag på jobb» er et gratis kunnskaps- og erfaringsbasert og gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.

· Bruk av verktøyet innebærer to møter på en til en og en halv time i grupper på seks til åtte personer hvor en diskuterer sitt eget arbeidsmiljø og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Like viktig som å snakke om utfordringene, kan det være å vektlegge områder en er god på.

· De to møtene legger grunnlaget for utvikling av en handlingsplan som dere jobber med kontinuerlig.

· Plansjer til hvert møte kan bestilles på nett. En bra dag på jobb har som mål å engasjere alle ansatte. STAMI anbefaler derfor at prosessen blir ledet av leder og tillitsvalgt/verneombud i fellesskap for å styrke det lokale partssamarbeidet.

· Verktøyet finner du på Enbradagpajobb.noLik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS