Endringer i arbeidsmiljøloven

I denne artikkelen gjennomgås de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra kommende årsskifte. Da endringene bl.a. gjelder arbeidstid, kan det være nyttig allerede nå å planlegge fremtidig bemanning.

Publisert

§ 3-3:

Her presiseres det at arbeidsgiver som etter forskriftene er pliktig til å ha bedriftshelsetjeneste, må engasjere en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Bedriften bør derfor kontrollere om bedriftshelsetjenesten har den nødvendige godkjennelse.

§ 4-1:

Arbeidsgiver har en forpliktelse til å foreta en risikovurdering av alenearbeide; herunder vurdere risikoreduserende tiltak. Vurderingen skal omfatte både psykososial og fysisk risiko. Det kan være aktuelt med opplæringstiltak, organisatoriske tiltak, bruk av sikkerhetsutstyr mv., alt etter hvilket risikobilde som foreligger. Dokumentasjon i skriftlig form bør være tilgjengelig.

§§ 6-5/7-4:

Verneombudet har i sin kursing rett til å benytte opplæringstilbud som er i regi av arbeidstakerorganisasjonen. Det samme gjelder medlemmer ar arbeidsmiljøutvalget. Bestemmelsen vil i praksis gi arbeidstakerorganisasjoner monopol på denne type undervisning.

§10-2:

Bestemmelsen klargjør at oppsagte arbeidstakeres rett til nytt arbeid går foran retten til utvidet arbeid for de ansatte som har hatt redusert arbeid på grunn av egne omstendigheter.

§10-4:

Bestemmelsen innfører redusert arbeidstid for arbeidstakere som har vakter som strekker seg over alle døgnets timer hvis de i tillegg arbeider minst hver tredje søndag.

§ 12-15:

Denne bestemmelsen gir personer som ikke er medlem av Den norske kirke rett til fri ved religiøse høytider etter vedkommendes religion.

§ 14-9:

Bestemmelsen gjør mindre endringer i regelen om at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i fire år har krav på fast ansettelse. Det sies intet om hvilken stillingsbrøk man har krav på i en fast ansettelse.

§ 14-12:

Fire års regelen gjelder også ved innleie av arbeidskraft.

§ 14-15:

Avtalt trekk i lønn begrenses slik at trekket ikke kan være mer omfattende enn at arbeidstaker har midler til seg å sin husstand.

§ 15-1:

Bestemmelsen presiser at det ikke bare skal foregå drøftinger med hensyn til årsaken for nedbemanning. Drøftingene skal også omfatte spørsmålet om hvilke personer som skal sies opp.

§ 15-11:

Rettspraksis har lagt til grunn at arbeidstakere må fratre når virksomheten faktisk er opphørt selv om det er reist krav om å få stå i stilling. Bestemmelsen slår fast at fratreden ikke skal skje uten rettens kjennelse.

§ 15-13a:

Bestemmelsen slår fast at arbeidsgiver kan avslutte arbeidet når den ansatte fyller 70 år. Varsel skal gis av arbeidsgiver 6 måneder før fratreden. Heller ikke etter fylte 70 år har arbeidstaker oppsigelsesvern. 70 åringer kan selv si opp sin stilling med en måneds varsel.

Powered by Labrador CMS