Etnisk diskriminering

Etnisk diskriminering er forbudt etter blant annet Menneskerettighetsloven og Diskrimineringsloven. En dom fra EU domstolen fastslår at diskriminering er rettsstridig selv om diskriminering ikke rammer konkrete personer.

Publisert

Saken gjaldt konkret et firma som installerte alarmer i privatboliger. Selskapet hadde i intervjuer med presse uttalt at kundene ikke ville ha marokkanere. Dette ble videre forklart med at kundene ikke ville inngå avtaler dersom de ble forespeilet at det var innvandrere som skulle stå for monteringen av sikkerhetsutstyr. Alarmfirmaet opplyste derfor at man ikke kunne ansette innvandrere da dette ville ruinere virksomheten.

Søksmål

Interesseorganisasjonen Centrum voor gelijheid (senter mot diskriminering) reiste søksmål uten at søksmålet gjaldt konkrete personer som ikke hadde fått arbeide i selskapet. Det sentrale spørsmålet var om uttalelsen ble rammet av forbudet mot direkte diskriminering.

Domstolen la til grunn at det forelå direkte diskriminering selv om det ikke kunne påvises at konkrete arbeidssøkende innvandrere var nektet arbeide på bakgrunn av deres etnisitet. Domstolen la til grunn at det ikke var nødvendig å kunne påvise et konkret "offer" for diskriminering i det en slik forståelse av regelverket ville svekke formålet med direktivet. Det ble blant annet påpekt at denne type uttalelser kunne medføre at etniske grupper kunne bli skremt fra å søke arbeid i firmaet og at det derfor, på generelt grunnlag, var nødvendig å konstatere at også generelle uttalelser ble rammet av direktivet.

Føre tilsyn

Arbeidsmiljølovens § 13-1 (5) har en direkte henvisning til diskrimineringsloven når det gjelder diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Av diskrimineringsloven fremgår det at likestillings- og diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med om det foreligger diskriminering i blant annet arbeidslivet. Det må derfor konstateres at nevnte EU-dom er relevant også i Norge.

Powered by Labrador CMS