Bransjejus Tips illustrasjon2
Bransjejus Tips illustrasjon2

Fordeling av tips

Høyesterett har nå slått fast at arbeidsgiver står fritt til å bestemme om og hvorledes tips som gis til servitørene skal fordeles mellom de ansatte.

Publisert

Avgjørelsen innebærer at forholdene er lagt til rette for en mer rettferdig fordeling av inntekter blant bedriftens ansatte og at forholdene er lagt til rette for et bedre arbeidsmiljø.

Høyesterett legger innledningsvis i sine premisser til grunn at spørsmålet om arbeidsgivers rett til å fordele tips verken er regulert i lovverket eller tariffavtalen. De eneste begrensninger som regulerer arbeidsgivers rett til å fordele tips er eventuelt de individuelle arbeidsavtalene.

Dersom det i en servitørs ansettelsesavtale er medtatt at vedkommende har rett til å beholde all tips som mottas, innebærer avtalen at arbeidsgiver ikke kan gi pålegg om fordeling av tips.

Arbeidsgivers styringsrett

Retten til å pålegge fordeling av tips springer ut av arbeidsgivers styringsrett.

I likhet med lagmannsretten påpeker Høyesterett at gaver fra kunder er egnet til å påvirke de ansattes oppmerksomhet og innsats. Det er derfor nærliggende at arbeidsgiver skal kunne regulere adgangen til å ta imot gaver, slik det er gjort i mange andre typer arbeidsforhold.

Høyesterett fastslår også at arbeidsgiver kan pålegge servitørene å fordele tipsen også på andre ansatte selv om servitørene gjennom mange år har beholdt all mottatt tips uavkortet.

Hensyn til arbeidsmiljø

Hensynet til arbeidsmiljøet tillegges også vekt. Høyesterett uttaler: "Begrunnelsen i pålegget viser at det tok sikte på å bedre arbeidsmiljøet - bidra til å løse konflikten mellom kokker og servitører - og dermed oppfylle en målsetting i arbeidsmiljølovens kapittel 4."

Dommen representerer et markant nederlag for servitørenes mangeårige privilegium. Motstanden mot tariffavtaler i serveringsbedrifter har vært motivert ut fra et ønske om en mer rettferdig fordeling. I så måte legger Høyesteretts dom forholdene til rette for et mer harmonisk arbeidsmiljø innad i bedriften, men også i forhandlingssituasjonen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene.

(HR-2008-01041-A - sak 2007/1816)

Powered by Labrador CMS