Møte, ansettelse, colourbox
Møte, ansettelse, colourbox

Fortrinnsrett til ny stilling

Arbeidsgivers plikt til å tilby annet ledig arbeid til sine ansatte er forsterket gjennom de senere endringer i arbeidsmiljøloven.

Publisert

Ved en utlysning må du vurdere om tilbudet må gis til egne ansatte.

Deltidsansatte Det følger av § 14-3 at deltidsansatte har rett til "utvidet stilling" fremfor at arbeidsgiver foretar nye ansettelser i virksomheten. Regelen er motivert ut fra at alle skal kunne ha en inntekt som er tilstrekkelig til å kunne forsørge seg.To spørsmål reiser seg til den noe uklare teksten. Gjelder retten andre typer av arbeid og gjelder retten for ekstrahjelp?

Retten gjelder alt arbeid som den ansatte er kvalifisert for og er således ikke begrenset til å omfatte de funksjoner den deltidsansatte har på søknadstidspunktet. Av interesse kan det være å merke seg at den deltidsansatte må ta hele den utlyste stillingen, ikke bare en del av den. Har man således halv stilling fra før, vil man ikke kunne kreve en trekvart stilling hvis den er utlyst.

Noe annet er det hva partene kan avtale seg imellom.

Hvorvidt retten også gjelder ekstrahjelp vil avhenge av hvilken kontrakt man har med vedkommende. Dersom man har en kontrakt som garanterer en minimum arbeidstid pr. måned, vil vedkommende kunne kreve utvidet arbeidstid. Dersom arbeidsavtalen er slik at arbeidsforholdet i utgangspunktet er avsluttet etter hvert enkelt oppdrag, foreligger det ingen fortrinnsrett. Fortrinnsretten gjelder i utgangspunktet de med fast ansettelse.

De arbeidstakere som er sagt opp på grunn av arbeidsmangel har fortrinnsrett til nytt arbeid foran de deltidsansatte.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Arbeidstakere som er sagt opp på grunn av arbeidsmangel, har fortrinnsrett til nytt arbeid når det er ledige stillinger.

Vilkårene er at man er kvalifisert og at man har vært ansatt i minst 12 måneder i de siste to år. Man mister således fortrinnsretten når man har vært ute av virksomheten i et år. Fortrinnsretten gjelder ikke de som er ansatt i vikariater.

Intern utlysning.Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å informere om ledige stillinger. Spørsmålet som imidlertid reiser seg er på hvilken måte arbeidsgiver må fremsette tilbudet om utvidet arbeid ovenfor arbeidstaker.

I de tilfeller hvor arbeidstaker har fratrådt, er det klart at det må rettes et konkret tilbud om nytt arbeid til den oppsagte arbeidstaker.

For de deltidsansatte som er ansatt i virksomheten og som har rett på utvidet arbeidstid når stillinger er ledige, er spørsmålet om arbeidsgiver må tilskrive dem eller om det er tilstrekkelig å utlyse stillingen ved oppslag, på bedriftens hjemmeside eller lignende.

Loven er ikke veldig presis på dette området og det må antas at partene på bedriften kan avtale hvordan informasjon skal gis. Hvis dette ikke avtales, er det tilstrekkelig at informasjonen gis over intranett, oppslag eller lignende.

Konsekvensene ved ikke å opplyse om ledige stillinger

Dersom bedriften unnlater å gi tilbud eller informere, kan bedriften dømmes til å ansette vedkommende i stillingen og/eller bli dømt til å betale økonomisk erstatning.

Powered by Labrador CMS