Brjansjejus Røykeillustrasjon
Brjansjejus Røykeillustrasjon

Hull i røykeloven?

Borgarting lagmannsrett har i en dom av 15. august 2007 åpnet for egne røykelosjer dersom de ikke betjenes av ordinært ansatte personer.

Publisert

For de fleste serveringssteder har innføring av røykeloven medført mindre økonomiske konsekvenser enn man fryktet. Noen bedrifter ønsker imidlertid å tilby røykeavdelinger til sine gjester. Hardanger Hotel har fått lagmannsrettens aksept for sitt noe spesielle konsept (se sak i Horeca nummer 6 2007).

Dommen er anket til Høyesterett, men gjengis her for dem som vurderer tilsvarende konsepter.

Røykeklubb

Hotellet valgte å åpne en røykeklubb for medlemmer i separate lokaler. Medlemmene hadde ikke anledning til å medbringe personer som ikke var medlemmer. Alle som var medlem måtte underskrive på at de aksepterte passiv røyking. Hotelleieren som var aksjonær og daglig leder var den eneste som betjente gjestene ved sin tilstedeværelse i lokalet.

Lagmannsretten måtte ta stilling til hvorvidt lokalet var åpent for "allmennheten" og om klubbens lokaler var å anse som "arbeidslokaler".

Lagmannsretten legger til grunn at medlemsklubber som bare har røykere som medlemmer ikke rammes av loven. Retten uttaler blant annet:"Etter lagmannsrettens oppfatning vil et lovpålagt røykeforbud på arrangementer kun for røykere dreie seg om et nokså vidtomfangende inngrep i den personlige frihet for røykere. I tillegg ville det gå lenger enn det angitte formål, jf. foran, nemlig å beskytte ikke-røykere." Det ligger en ikke ubetydelig logikk i argumentet om at en røykende person ikke samtidig som han røyker trenger beskyttelse mot passiv røyking. Lagmannsretten uttaler videre:

"Røykens Venner"

"Lagmannsretten ser det følgelig slik at en del kan tale for at "allmennheten" i tobakksskadeloven §6 første punktum betyr den ikke røykende allmennhet - dvs. at lokaler/arrangementer kun for røykere uten videre faller utenfor virkeområdet for §6 første ledd første punktum. Lagmannsretten finner det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til dette. Under enhver omstendighet finner lagmannsretten at arrangementer kun for røykere, der disse også har samtykket i eksponeringen for passiv røyking - slik tilfellet er med medlemmer av Røykens Venner - ikke kan betegnes som åpne for "allmennheten" i lovens forstand."

Når det gjaldt spørsmålet om eier og daglig leder (som sikkert får lønn gjennom aksjeselskapet) var å betrakte som ansatt, uttaler domstolen blant annet:

Hvem er ansatt

"Lagmannsretten forstår forarbeidenes henvisning til "ansatte" slik at det siktes til "vanlige ansatte", i motsetning til eier/arbeidsgiver. Problemstillingen knyttet til situasjonen der - på et gitt tidspunkt - kun eieren selv arbeider i lokalene, med eller uten ansettelsesforhold i tillegg til sin eierposisjon, ikke kan sies å være drøftet i forarbeidene."

Dommen er anket til Høyesterett. Dersom saken slipper inn, kan man i teorien tenke seg den situasjon at Høyesterett legger til grunn at §6 ikke omfatter røykeklubber for aktive røykere, men at arrangementet er ulovlig fordi eier/direktør betraktes som ordinær ansatt. Dersom dette skulle bli resultatet er det duket for selvbetjente røykeklubber med minibarer og det som måtte være ønskelig. Den som lever får se!

Powered by Labrador CMS