COLOURBOX kontrolltiltak2
COLOURBOX kontrolltiltak2

Kontrolltiltak

De fleste bedrifter har forskjellige former for interne kontrolltiltak for å avdekke svinn. Ikke alle er klar over at internkontroll er underlagt begrensninger av hensyn til arbeidstakers interesser. Hva er kontrolltiltak? Begrepet kontrolltiltak favner vidt. Relevante eksempler er, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, kameraovervåking, adgangskontroll, ransaking eller rusmiddelkontroll.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Ikke all kontroll skal varsles. Det skal for eksempel ikke varsles at revisor eller andre vil gjennomgå regnskapsmateriale for å avdekke misligheter. Arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak er derfor begrenset til å omfatte tiltak som settes inn etter initiativ fra arbeidsgiver og som innebærer en overvåking/kontroll av den enkelte ansatte.

Vilkår for å innføre kontrolltiltak i virksomheten

Kontrolltiltak kan ikke innføres uten at det foreligger saklig grunn. Sjikanøse kontroller vil derfor være rettsstridige.

Dertil må tiltaket ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker.

Det er intet krav om at det foreligger konkrete mistanker om misligheter. Kontrolltiltak kan også benyttes preventivt.

Virkningen av ikke å følge regelverket

Mange husker vel den ansatte på gatekjøkkenet som fikk festet til videotape sine tyverier fra arbeidsplassen. Damen ble avskjediget, men gikk til sak. Arbeidsgiver ble nektet å fremlegge videoen som viste tyveriet fordi kontrolltiltaket ikke var varslet. Det hører med til historien at damen som var sagt opp ble tilkjent økonomisk erstatning.

Loven er slik at kun lovlig innhentet bevismateriale kan fremlegges som bevis.

Det skal likevel vises til RG 2007 s. 855 hvor en sjåfør i TINE ble filmet av en innleid vakt mens han bar varer fra arbeidsgiver inn i sitt hjem. Kontrolltiltaket var verken drøftet eller varslet. Filmen ble godkjent som bevis av et flertall i lagmannsretten som uttalte:

”Lagmannsretten legger til grunn at arbeidsgiver i dette tilfelle har basert iverksettelsen av kontrolltiltaket på en antatt konkret mistanke om misligheter, i det det var anført at det var kommet et tips om at A urettmessig tilegnet seg varer fra arbeidsgiver. Det var et målrettet tiltak mot en ansatt ved en konkret anledning; ikke løpende overvåking av ansatte på generelt grunnlag.”

Informasjon

Det følger av § 9-2 at De ansatte skal informeres om følgende før kontrolltiltaket iverksettes:

A) Formålet med kontrolltiltaket.

B) Praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket; herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført.

C) Kontrolltiltakets antatte varighet.

Regelverket er ikke til hinder for at kontrolltiltakene iverksettes uten tidsbegrensning. Der det er tillitsvalg skal man jevnlig vurdere behovet for kontrolltiltakene.

Informasjonsplikten er derfor oppfylt dersom det i ansettelsesavtalen eller i vedlegg gis informasjon om bedriftens kontrolltiltak.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS