Øl illustrasjon Colourbox
Øl illustrasjon Colourbox

Lett å få Lett å miste

Det er næringens egne aktører som har innført begrepet lett å få – lett å miste om skjenkebevillingene. Frasen har nedfelt seg i bransjens offentlige rammebetingelser og medfører at en restauratør i dag har et svakere rettsvern for sin bevilling enn en kriminell smugler har for sin bevilling til førerkort.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

I jussens verden er inndragning ikke straff, men et legitimt middel for å stanse videre forbry-telser. Man kan frata morderen øksen for å hindre flere drap uten at dette ansees som straff.

Høyesterett har i Rt. 2006 s. 66 behandlet spørsmålet om man kan frata en smugler sertifikatet for å hindre ytterligere smugling.

I note 21 uttaler Høyesterett følgende:

”Eg meiner det må stillast opp eit krav om kvalifisert samanheng mellom narkotikabrotsverk og bruken av bil for at det bør givast dom for tap av førerrett.”

Tilsvarende uttalte kjæremålsutvalget i Rt 1994 s. 92 om vilkåret for å inndra sertifikatet at bruk av bil har vært ”et helt sentralt element”.

Miste uten skyld

Det påfallende er at en tilsvarende krav til sammenheng mellom forgåelse og reaksjon ikke stilles når skjenkebevillinger inndras.

Serveringsbransjen har derimot fått innført en praksis som sier at det skal være lett å miste en skjenkebevilling.

Dette medfører at man kan miste skjenkebevillingen fordi man har betalingsvanskeligheter. Du kan også miste bevillingen fordi du har problemer med å levere momsoppgaver i tide selv om dette skyldes feil og sykdom hos en ekstern regnskapsfører.

Eller sagt på en annen måte; mens det er klart at en kriminell person ikke kan miste førerkor-tet selv om man har benyttet dette til kriminelle handlinger, kan en restauratør miste skjenke-bevillingen uten at det foreligger noen kriminelle handlinger og uten at det er utvist noen form for skyld.

Går heller ut av bransjen

Det er selvfølgelig en viss logikk i at man fratar en smugler førerkortet slik at han ikke lenger skal kunne kjøre bil med smuglergods. En tilsvarende logikk finner du ikke når du fratar en restauratøren skjenkebevillingen fordi han uforskyldt har fått regnskapsmessige problemer som følge av at et eksternt engasjert regnskapskontor er forsinket.

De fleste antar ad det er de såkalt useriøse som mister sine bevillinger. Det er dessverre ikke tilfelle. Mange hederlige og dyktige drivere er urettmessig presset ut av bransjen gjennom den mangel på rettssikkerhet som følger av alkohollovens bevillingssystem.

Andre aktører regist-rer at man med jevne mellomrom taper bevillingen for kortere perioder på grunn av omsten-digheter man ikke kan klandres for. Resultatet er at stadig flere går ut av en bransje hvor retts-sikkerheten rundt rammebetingelsene er svakere enn det man bør kunne forvente.

Powered by Labrador CMS