Kurs og konferanse illustrasjon
Kurs og konferanse illustrasjon

Moms på konferanser?

For deltakerne kan det være av betydning om det skal beregnes moms på konferanser. Grensegangen kan være vanskelig, skriver advokat Christian Aubert.

Publisert

Som arrangør av konferanser og lignende er det viktig at man kan veilede sine kunder med hensyn til når deltakeravgiften skal momsbelegges og når den er fritatt.

Utgangspunktet er at alle varer og tjenester er belagt med mva. Kun i de tilfeller hvor det er gjort et positivt unntak er en tjeneste fri for moms. Det følger av merverdiavgiftslovens § 5b nr. 3 at undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er unntatt fra merverdiavgift.

Det er viktig å være klar over at det er den rene undervisning som er unntatt. Konferanser hvor erfaringsutveksling, debatter, presentasjon ar resultatet og liknende er sentrale elementer faller utenfor momsfritaket. Skatteetaten har i en artikkel av 15 oktober 2007 gitt en veiledning. Det heter som følger:

"Unntaket mot undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som for eksempel har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan da del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller liknende, skal avgiftsbelegges som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. En konferanse som beskrevet har som formål å legge forholdene til rette for meningsutveksling med gjensidig nytte. Formålet er ikke at tjenesteyteren skal formidle kunnskap uten å få noen kunnskap tilbake (lærer-elevsituasjon).

Informasjon om forhandlingsstrategi/-resultat anses ikke som undervisning, selv om tilhørerne får kunnskap om strategi/resultat og kan benytte denne kunnskapen i andre sammenhenger. Formålet vil i slike tilfeller ikke være å undervise, men å informere om faktiske hendelser. Konferanser som har til formål å fungere som kontaktforum for gjensidig utveksling av erfaringer og meninger mellom deltakerne anses heller ikke å være omfattet av unntaket for undervisning. Mer informasjon om undervisningstjenester finner du her.

Dersom kurs, konferanser eller liknende inneholder både undervisningstjenester og avgiftspliktige tjenester, og deltakerne betaler et vederlag for hele tilbudet, må vederlaget i forhold til avgiftsberegningen splittes.

Virksomhet som består i å tilrettelegge for kurs, konferanser mv (bestilling av møtelokaler, overnatting og servering) men som ikke har noe å gjøre med selve innholdet i arrangementet, er avgiftspliktig."

Det er fristende å sitere Kumbel som har uttalt at det dunkelt sakte er det dunkelt tenkte. At formidling av forskningsresultater ikke er undervisning kan kanskje diskuteres, men undertegnede skal unnlate å ironisere over det som fremstår som noe livsfjerne skriveborduttalelser.

Poenget er at man må skille mellom en undervisningssituasjon (momsfri) og en situasjon med erfaringsutveksling hvor man ikke har en lærer-elevsituasjon (momspliktig).

De som tilbyr konferansefasiliteter bør være kjent med disse regler slik at man kan veilede potensielle kunder. Lykke til!

Powered by Labrador CMS