Dørvakt ordensvakter
Dørvakt ordensvakter

Ordensvakter

Den rødgrønne regjeringen har foretatt en endring i lov om vaktvirksomhet som innebærer at landets serveringssteder må outsource deler av sin virksomhet. Endringen vil få driftsmessige og økonomiske konsekvenser for serveringsstedene.

Publisert

Illustrasjonsfoto

I forbindelse med endringene i lov om vakttjenester ble det nedsatt en arbeidsgruppe som foreslo at ”egenvakthold” skal falle inn under lov om vakttjenester. Om forslaget het det i ot.prp.49 (2008-9):

”Dersom forslaget gjennomføres vil serveringssteder ikke lenger ha adgang til å ansette egne ordensvakter. Serveringssteder som blir pålagt å ha ordensvakter må derfor leie denne tjenesten fra godkjente vaktforetak. Det anses mindre aktuelt at et serveringssted registrer seg som vaktforetak for å kunne ansette egne ordensvakter.”

Ønsker opprydning

Bakgrunnen for lovendringen var at man ønsket en opprydning i vaktbransjen. Vaktbransjen har på sin side klart å få gjennomslag for at nye grupper skal falle inn under lovens virkeområde, noe som vil bety meget gode fremtidsutsikter for bransje noe som kanskje ikke var lovgivers intensjon.

Forskriftene om egenvakthold ble sent ut til høring i september 2010. Man kan derfor påregne at regelverket trår i kraft ganske snart.

Kostnadskrevende

For vaktbransjen vil endringene bety økede markeder i det man må anta at de færreste serveringssteder vil registrere seg som vaktforetak. Kravet til opplæring av vakter vil trolig ligge på minimum 140 timer noe som vil være kostnadskrevende for en bransje hvor turnover av arbeidskraft er stor. I praksis vil derfor egne ansatte i fremtiden måtte erstattes av innleie av dyrere arbeidskraft.

Forskriftene som definerer ”egenvakthold” er ikke ferdige, Men for å gi bedriftene mulighet til å planlegge fremtiden, skal det nedenfor orienteres om departementets forslag som fremkommer av høringsnotatet. Det heter i høringsnotatet:

”Tjeneseter som i hovedsak er innrettet for å ivaretas servicehensyn regnes ikke som vakttjeneste selv om de kan ha innslag av tilsyn og kontroll. Med mindre annet følger av en konkret vurdering og av tjenestens formål og karakter vil vaktmestertjeneste, avgiftsparkeringsvakthold, resepsjons- og portnertjeneste, bartender- og garderobetjensete, ryddehjelp, innslippskontroll og annen veiledende vertsfunksjon være eksempler på tjenester som i hovedsak kan anses innrettet for å ivareta servicehensyn, jf utkastet til § 1-3 annet ledd nr. 3.”

Medfører høyere kostnader

Det heter videre:

”Det vil både for arrangører og bedrifter som ikke tidligere har måttet forholde seg til skillet mellom vakttjenester og mangfoldet av andre tilsynslignende servicetjenester være nødvendig å gjennomgå egen organisasjon og sørge for klare, eller klarere, skiller mellom oppgaver som faller innenfor og utenfor vaktvirksomhetsloven.”

Bedriften bør derfor gjennom egne vurderinger trekke skillelinjen for hvilke oppgaver som sorterer under vaktvirksomhet og hvilke som faller utenfor. På den annen side er det klart at en servitør vil ha mulighet til å bortvise en uønsket gjest da dette bare er en mindre del av servitørens oppgaver.

Uansett; lovendringen vil, når forskriftene er ferdige, bety mer administrativt arbeid og høyere kostnader for serveringsstedene.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS