Jobbintervju 2
Jobbintervju 2

Permittering

Reglene om permittering er dels ulovfestet og dels spredt på forskjellige regelsett (for eksempel Hovedavtalen, arbeidsmarkedsloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven) Det kan derfor være vanskelig å få en samlet oversikt.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

3 desember 2009 avsa Oslo byfogdembete en kjennelse som kan være instruktiv.

Saken gjaldt en medarbeider i et reisebyrå som ble permittert på grunn av svikt i inntjeningen som følge av finanskrisen. Retten kom til at det var sakelig grunn til å permittere fordi krisen var av midlertidig karakter. Dertil peker retten på at terskelen er lavere for å permittere enn for å gå til oppsigelse. Spørsmålene som er av interesse er hvilken plikt bedriften har til å konferere/informere før beslutningen tas og hvilke kriterier som gjelder for utvelgelse av ansatte som skal permitteres.

Konferanseplikten

I bedrifter med tariffavtale følger det direkte av hovedavtalen at det foreligger en absolutt konferanseplikt før beslutningen treffes. Unnlatelse av å konferere har virkninger for permitteringens gyldighet.

I det angjeldende reisebyrå forelå det ingen tariffavtale og det hadde heller ikke vært noen konferanse eller informasjon. Om forholdet skriver namsretten:

”Plikten til å konferere med tillitsvalgte gjelder kun bedrifter som er bundet av tariffavtale. X Travel AS er ikke bundet av tariffavtale og har ikke tillitsvalgte. For bedrifter som ikke har tillitsvalgte bør det konfereres med noen som kan sies å representere de ansatte, alternativt avholdes et allmøte for å informere om situasjonen. Det foreligger ingen forpliktelse for arbeidsgiver til å foreta individuelle drøftelser med den enkelte ansatte, selv om dette også kan synes hensiktsmessig i en situasjon der man ikke har tillitsvalgte.

Forut for beslutningen om permittering i X Trave AS ble det ikke foretatt drøftelser med noen i selskapet som kunne sies å representere de ansatte. Det ble heller ikke gitt noen form for spesifikk informasjon til de ansatte vedrørende mulige permitteringer i form av allmøte. Dette burde etter rettens vurdering vært gjort og må karakteriseres som kritikkverdig av bedriften.

Generelle opplysninger om de dårlige tider er ikke fullgod informasjon til de ansatte i denne henseende. Retten er allikevel kommet til at manglene ved saksbehandlingen ikke skal føre til at permitteringen settes til side som ulovelig.”

Utvelgelsen

Det er et anerkjent prinsipp at ansiennitet kan fravikes når det foreligger andre saklige grunner. I Travel X AS hadde man lagt avgjørende vekt på salgskonsulentenes produktivitet (salgstall). Dette var begrunnet med at man var avhengig av å få en umiddelbar effekt av permitteringen. Om utvelgelsen skriver retten:

”Retten finner etter omstendighetene at det var sakelig å fravike ansiennitetsprinsippet og legge avgjørende vekt på produktivitet. Selskapet er som nevnt i en meget vanskelig økonomisk situasjon og hadde absolutt akutt behov for å spare penger i den situasjon som var oppstått. At man da fastlegger kriterier ut fra hva som gir raskest og best mulig effekt av det besluttede tiltaket, nemlig permittering, er etter rettens vurdering sakelig.”

Arbeidstakeren fikk ikke medhold i sitt krav, men slapp å betale saksomkostninger på grunn av de saksbehandlingsfeil som knyttet seg til manglende drøftelser og informasjon.

Powered by Labrador CMS