Jobbintervju
Jobbintervju

Rett til fast ansettelse

Vi har i tidligere artikler vært inne på begrensningene i adgangen til å benytte midlertidig ansatte. Midlertidig ansettelse kan imidlertid gi rett til fast ansettelse.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Arbeidsmiljølovens § 14-9 (5) først og annet punktum lyder som følger:

”Midlertidig arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsroms utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer regelen om oppsigelse av arbeidsforholdet til anvendelse.”

Lang fartstid som midlertidig ansatt gir med andre ord rett til fast ansettelse.

Som det fremgår av lovbestemmelsen gjelder retten til fast ansettelse bare når arbeidstaker har hatt sammenhengende ansettelse i mer enn fire år. Spørsmålet som da oppstår er hva lovgiver mener med ”sammenhengende”.

Svaret på dette spørsmålet er bl.a. interessant for hotell som har ekstrahjelp på rom og for andre sesongbaserte reiselivsbedrifter.

Spørsmålet ble behandlet av Gulating lagmannsrett i en dom av 5 januar 2009. Saken gjaldt en lege (A) som hadde vært ansatt i midlertidige stillinger i over fire år. Spørsmålet var om ansettelsesforholdet var avbrutt.

Retten la til grunn at legen hadde ukevakter som gikk helt opp i 78 timer for så ikke å bli tildelt vakter i to uker. Partene var enige om at de to ukene var en vanlig avspasering. Retten uttaler etter dette:

”Det springende punkt er om kravet til sammenhengende midlertidig ansettelse i fire år må ansees brutt ved As fravær sommeren 2003 (seks uker) sommeren 2004 (fire uker), sommeren 2005 (fem uker) eller sommeren 2006 (seks uker).”

Bakgrunnen for at fraværet enkelte år var seks uker var at de to første ukene var avspasering. Fraværet var derfor i realiteten fire uker.

Ikke uventet kom lagmannsretten frem til at fravær som tilsvarte ordinær ferietid ikke var å anse som avbrudd i et sammenhengende ansettelsesforhold.

Retten til fast ansettelse gjelder ikke bare for arbeidstakere som har hatt tidsbegrensede stillinger på full tid. En midlertidig ansatt som over en fire års periode jevnlig har hatt vakter som for eksempel tilsvarer halv stilling vil også ha krav på fast ansettelse.

I saken fra Hålogaland lagmannsrett kom det frem at verken bedriften eller arbeidstaker var kjent med at sistnevnte på grunn av § 14-9 (5) faktisk var gått over i en stilling med fast ansettelse. Bedrifter bør derfor ha en løpende vurdering av om midlertidige ansettelser har gått over i faste stillinger.

Powered by Labrador CMS