Bransjejus Styremøte Colourbox1
Bransjejus Styremøte Colourbox1

Styreansvar

Når kommer styremedlemmer og styret til ansvar når det gjelder forsvarlig aksjekapital og egenkapital?

Publisert

Det følger av aksjelovens § 3-4 at et aksjeselskap til enhver tid skal ha en aksjekapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved omfanget av virksomheten i selskapet.

Videre følger det av § 3-5 hvilke plikter styret har hvis det er grunn til å anta at egenkapitalen blir lavere enn forsvarlig. Hva betyr dette i praksis og når kommer styremedlemmene i ansvar?

Tilgang til informasjon

For det første må styret sørge for å ha tilgang til relevant informasjon slik at man til enhver tid har grunnlag for å treffe de nødvendige beslutninger.

Dersom den økonomiske situasjon ikke er tilfredsstillende skal det straks innkalles til generalforsamling. Her skal det gis en redegjørelse for den økonomiske situasjon og generalforsamlingen skal foreta de nødvendige tiltak for å gi selskapet den nødvendige egenkapital.

Ta ansvar

Det er styret som skal foreslå tiltak for generalforsamlingen, men rettspraksis slår fast at det ikke er tilstrekkelig at styret fremmer forslag for at styremedlemmene skal unngå ansvar. Dersom forslagene ikke blir fulgt opp av generalforsamlingen, må styremedlemmene, for å komme klar av ansvar, enten begjære oppbud eller fratre styrevervene.

At det foretas innbetalinger fra aksjonærer for å dekke løpende krav er ikke tilstrekkelig. Heller ikke at omsetningen er økende dersom man driver for kreditors regning.

Styrereferater

At man i tillegg til å være styremedlem også er aksjonær og således selv lider et økonomisk tap, bidrar ikke til å lempe ansvaret. Det er videre styremedlemmenes ansvar å sørge for at man får tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen. Ikke enhver drift med røde tall vil medføre ansvar, men det må synliggjøres gjennom styrereferater at det foreligger realistiske forventninger knyttet til en positiv økonomisk utvikling.

For de lesere som ønsker innsyn i praksis, kan dommen av 29. august 2007 fra Gulating lagmannsrett anbefales. Den er instruktiv.

Powered by Labrador CMS