Tips Colourbox
Tips Colourbox

Tips er ikke servitørens eiendom

Borgarting lagmannsrett har fastslått at servitørene på Theatercaféen er pliktige til å dele tips med kjøkkenpersonalet.  

Publisert

Plikten gjelder til tross for at servitørene gjennom mange år har fått beholde tips uavkortet. Lagmannsretten legger til grunn at det ligger innenfor bedriftens styringsrett å kanalisere tips til andre enn servitørene.

Avgjørelsen er av 15. oktober 2007 og er således ikke rettskraftig når dette skrives. Dersom avgjørelsen blir stående, baner den veien for andre serveringsbedrifters mulighet for å fordele tips på andre deler av personalet enn bare på servitørene.

Om problemstillingen uttalte lagmannsretten:

"Pålegget går jo ikke ut på å frata servitørene penger de allerede har fått, spørsmålet må være om servitøren har en beskyttet interesse på en slik måte at han har en rettighet til å motta en gave fra gjesten. Svaret på spørsmålet vil avhenge av hvor langt arbeidsgivers styringsrett går når det gjelder å bestemme hvilken grad ansatte kan motta gaver, herunder om, og eventuelt hvorledes, gavene skal fordeles mellom ulike grupper ansatte."

Generelt påpeker retten at det ligger innenfor styringsretten å bestemme om ansatte kan motta gaver fra kunder eller forretningsforbindelser. Tjenestemannsloven og statsforetaksloven har lovfestet slike begrensninger i arbeidstakeres rettigheter.

Etter å ha konstatert dette faktum uttaler retten: " Spørsmålet er om det er forhold ved denne bransjen spesielt som gjør at det å motta tips er blitt en rettighet for en gruppe ansatte."

Retten legger videre til grunn at samfunnsutviklingen har medført at publikum er mer opptatt av matkvaliteten enn tidligere og at det derfor er naturlig at tips kanaliseres til kjøkkenet. Heller ikke er systemet basert på at servitørene skal leve av tipsen. Dertil praktiserer en stor del av serveringsstedene tipsdeling. Lagmannsretten legger også til grunn at den tradisjonelle tipsordning kan være årsaken til dårlig arbeidsmiljø. Det heter om temaet i dommen:

" Etter bevisførselen har lagmannsretten dannet seg et bilde av en bedrift der det har fått utvikle seg uheldige strukturer som det både er arbeidsgivers rett og plikt å gripe inn ovenfor." Det heter videre: " Det er imidlertid en kjensgjerning at tipsordningen slik den er praktisert ved Theatercaféen, ikke virker samarbeidsfremmende. Tipsordningen synes nettopp å være et system som bidrar til å opprettholde en uheldig struktur."

Retten legger etter dette til grunn at arbeidsgiver ikke bare har rett, men også plikt til forandre ordninger som fungerer uheldig i praksis.

Dommen er knusende og det vil være forbausende dersom Høyesterett i en eventuell anke skal avsi dom for at restaurantnæringen skal være den eneste type norsk virksomhet hvor arbeidsgiver ikke kan hindre at ansatte mottar gaver fra forretningsforbindelser eller kunder.

Powered by Labrador CMS