Ulovlig annsettelsesavtale?

Spørsmål: Peder Ås ble ansatt som leder av Blås Bort høyfjellshotell. I ansettelsesavtalen sto det at ansettelsen gjaldt for tre år og at Peder kunne sies opp i perioden uten at det forelå saklig grunn. Han skulle da bare motta enmånedslønn som kompensasjon. Peder mente at en slik avtale ikke var lovlig.

Publisert

Svar: Øverste leder i virksomheten kan ansettes på en tidsbegrenset avtale. Tidsbegrensningen er derfor lovlig i h. h. til § 14-10.

Det følger videre av § 15-16 at øverste leder kan frasi seg alle rettigheter om oppsigelsesvern etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i ansettelsesavtalen dersom etterlønn avtales.

Loven sier ikke noe om hvor stor etterlønnen skal være.

Det finnes antakelig en nedre grense for hva som kan betegnes som etterlønn. Kanskje vil denne grense tilsvare lønn i vanlig oppsigelsestid.

Bestemmelsen er et resultat av misnøye med store "fallskjermer", men den kan lett bli en standard som benyttes ovenfor ledere i mindre bedrifter og resultere i at lederen faktisk har svakere vilkår enn andre ansatte. Avtalen med Peder er gyldig.

Powered by Labrador CMS