Illustrasjonsfoto: iStockphoto/Rett fra Ræder

Kostnadsdekning til arbeidstakers utdanning

Har du ansatte som ønsker å ta utdanning eller videreutdanning? Eller kanskje det er krav om påfyll av kompetanse? Arbeidsgiver kan på visse vilkår dekke kostnader til enkelte typer utdanning uten at det oppstår skatteplikt for den ansatte. 

Publisert

Et av vilkårene er at utdanningen må gi relevant kompetanse for nåværende eller fremtidig arbeid hos arbeidsgiver. Dessuten kan arbeidsgiver dekke utdanningskostnader ved opphør av arbeidsforholdet, men bare dersom dette er relevant for den ansattes nye jobbsøk.

For at arbeidsgivers dekning av kostnader til utdanning ikke skal medføre skatt på den ansattes hånd, er det flere ting en må være klar over. For det første er det et krav for skattefrihet, at kostnaden ville vært fradragsberettiget for den ansatte dersom han hadde dekket den selv. For det andre er det en forutsetning at utdanningen er relevant og at den brukes i arbeidet. De kostnader som kan være aktuelle å fradragsføre/ev kreve dekket av arbeidsgiver er bl.a. kostnader til undervisning, skolepenger, semesteravgift, lærebøker, reisekostnader, merkostnader til opphold utenfor hjemmet.

Kostnader til ajourhold og vedlikehold av utdanningen er skattefri

Ikke enhver utdanning kan dekkes av arbeidsgiver med skattefri virkning. I utgangspunktet vil kostnader forbundet med å oppnå en bestemt grad eller kompetanse, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering, ikke være fradragsberettiget. Kostnader til å holde vedlike utdanning og til å holde seg ajour med utviklingen i faget vil imidlertid være skattefri.

Fradragsretten utvides dersom utdanningen er nødvendig for å fortsette i samme stilling

Også kostnader til grunnutdanning mv kan imidlertid være fradragsberettiget dersom de er pådratt for å beholde en stilling vedkommende allerede har. Det kan være at den ansattes kompetanse var tilstrekkelig ved ansettelsen, men at nye kompetansekrav medfører at den ansatte må ha påfyll av kompetanse. Dekker arbeidsgiver kostnadene, vil det ikke oppstå skatteplikt for den ansatte. Det er imidlertid ikke fradragsrett for kostnader dersom den ansatte fyller på med ytterligere kompetanse ut over det som er nødvendig for å inneha jobben.

Intern utdanning arrangert av arbeidsgiver kan være skattefri

Selv om reglene om vedlikehold eller ajourhold av utdanning ikke er oppfylt, eller utdanningen ikke er et vilkår for å fortsette i stillingen kan den likevel være skattefri når den arrangeres av arbeidsgiver. Slik utdanning som i det alt vesentligste bare tilbys arbeidsgivers ansatte, er å anse som intern utdanning. Det er en forutsetning at den interne utdanningen kan gi kompetanse som kan brukes i nåværende eller fremtidig stiling hos arbeidsgiver, eller kan nyttiggjøres i arbeid hos en annen arbeidsgiver.

Også ekstern utdanning dekket av arbeidsgiver kan etter omstendighetene være skattefri

Videre kan også arbeidsgivers dekning av ekstern utdanning være skattefri selv om reglene om vedlikehold eller ajourhold av utdanning ikke er oppfylt, eller utdanningen ikke er et vilkår for å fortsette i stillingen. Det er også her en forutsetning at utdanningen gir kompetanse som kan brukes i nåværende eller fremtidig stiling hos arbeidsgiver, eller kan nyttiggjøres i arbeid hos en annen arbeidsgiver. Skattefritaket ved arbeidsgivers dekning av ekstern utdanning forutsetter at utdanningen normalt skal gjennomføres på inntil fire semestre (maksimalt 20 måneder) ved fulltids studium. For lengre utdanninger er skattefritaket begrenset til de første 20 månedene. Arbeidsgivers dekning av flere, kortere, uavhengige kurs anses som skattefri, selv om disse til sammen har en varighet på over 20 måneder. Kurs som bygger på hverandre, eller som alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad, regnes ikke som uavhengige.

For kurs med varighet over to måneder er det et vilkår for skattefritaket at den ansatte har arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av utdanningen. Ved deltidsstilling forlenges kravet om arbeidsperiode forholdsmessig.

Skattefritak for utdanning som gir kompetanse ved søknad om nytt arbeid hos annen arbeidsgiver

Dersom utdanning dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet er det skattefritak dersom utdanningen gir kompetanse som kan nyttiggjøres når det søkes om nytt arbeid hos en ny arbeidsgiver. Skattefritaket er begrenset oppad til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (i 2019 ca. 150 000 kroner). Ved oppsigelser eller nedbemanning, kan dette være en del av sluttavtalen.

Hvordan arbeidsgiver dekker kostnadene kan ha skattemessig relevans

Det vil ofte være praktisk at arbeidsgiver dekker kostnadene ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. En utgiftsgodtgjørelse er en godtgjørelse som dekker arbeidstakers fradragsberettigede kostnader utført i forbindelse med arbeid. Kostnadene må legitimeres av den ansatte. Det er skattemessig fordelaktig at utgiftsgodtgjørelse dekkes etter den såkalte «nettometoden». Det innebærer at brutto godtgjørelse sammenholdes med de fradragsberettigede kostnadene som godtgjørelsen er ment å dekke. Bare dersom godtgjørelsen overstiger kostnadene, vil det bli skatteplikt (og da bare for overskuddet). Dette skal behandles som lønn. Dersom godtgjørelsen ikke dekker kostnaden, vil det være et underskudd. Underskuddet inngår i så fall i minstefradraget. Arbeidsgiver kan også holde fri utdanning eller dekke kostnadene direkte uten at det oppstår skatteplikt for den ansatte – under forutsetning av at kostnadene til utdanningen er fradragsberettiget som nevnt overfor.

Unngå å legge opp til at den ansatte får økt lønn for selv å dekke kostnadene til utdanning - det vil innebære at arbeidstaker får full skatt på det beløp som mottas. Arbeidstaker vil kunne ha fradragsrett for utdanningskostnadene selv, men normalt vil kostnadene inngå i minstefradraget og i realiteten medføre at de ikke kommer til fradrag.

Denne artikkelen sto på trykk i november-utgaven av magasinet Horeca (nummer 7 2019)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Advokatfirmaet Ræder kjenner horecabransjen

Har du juridiske spørsmål om arbeidsforhold eller annet vedrørende din virksomhet? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.Tone Kaarbø

Advokat/partner

toka@raeder.no

Powered by Labrador CMS