TusenlapperPengerFoto iStockphoto
TusenlapperPengerFoto iStockphoto

Er aksjonærene ansvarlige for de ansattes lønnskrav?

Det er rimelig klart at aksjonærer ikke har ansvar utover den aksjekapital som er betalt, men det kan tenkes unntak.

Publisert

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hålogaland lagmannsrett har i dom avsagt den 22. mai 2012 kommet frem til at Røros Flyservice AS ikke var ansvarlig for lønnskrav som var rettet mot datterselskapet. Kravet var begrunnet i at moderselskapet hadde tatt en kalkulert risiko når man gikk inn i et konkret prosjekt gjennom et etablert datterselskap.

Lagmannsretten tok ikke kravet til følge og begrunnet dette med at mor- og datterselskap reelt hadde fungert som to forskjellige selskaper. At morselskapet, gjennom generalforsamlingen og eller styret kan styre driften av datterselskapet tillegges derfor ikke selvstendig vekt. Dommen er i skrivende stund ikke rettskaftig.

Høyesterett har i den såkalte Kongeparkdommen behandlet en lignende problemstilling. Her heter det bl.a: ”Et eventuelt ansvarsgjennombrudd må – slik jeg ser det – i tilfelle begrunnes hovedsakelig ut fra to argumenter.

(1) Fremtrer det som utilbørlig overfor kreditorene å opprettholde ansvarsbegrensningen, og (2) har det vært en sammenblanding mellom selskapene som medførte at selve det formelle selskapsforholdet ikke fortjener vern. De to sett argumenter må ses i sammenheng, og det må foretas en helhetsvurdering. Ved vurderingen av om det i forhold til kreditorene vil være urimelig eller utilbørlig å opprettholde ansvarsforholdet basert på det formelle selskapsforholde, er det naturlig først å se på om det foreligger økonomisk ubalanse i forholdet mellom selskapene.”

Undertegnede hadde nylig en sak hvor et stort europeisk selskap hadde opprettet et datterselskap i Norge. Selskapet hadde kun en ansatt og all instruksjon ble gitt fra moderselskapet.

Det norske selskap hadde ingen inntekter og alle kostnader som husleie, lønn, reisekostnader med mer ble dekket ved fakturaer til moderselskapet. Moderselskapet nektet ansvar og det ble tatt ut stevning mot moderselskapet etter at direktøren ble sagt opp. Saken ble forlikt og partene (moderselskapet) erkjente ansvar.

Det er derfor rimelig klart at et selskap med ansatte hvor lønnen er basert på overføringer fra moderselskapet i praksis innebærer at aksjonærene (moderselskapet) er ansvarlig for lønnskravet. Oppsigelsesvernet kan derfor neppe omgås ved at man ansetter personalet i egne datterselskaper.

Denne artikkelen er hentet fra Horeca nummer 4 2012, som hadde utgivelse i begynnelsen av juni

Powered by Labrador CMS