COLOURBOX kjøkken
COLOURBOX kjøkken

Innleie av arbeidskraft – entreprise

Forståelsen av grensen mellom entreprise og ansettelse kan by på problemer. Høyesterett har i Rt-2013-998 trukket en grense.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En arbeidstaker krevde fast ansettelse på bakgrunn av arbeidsforhold som han mente var omfattet av arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft.

Arbeidsgiver mente arbeidet ble utført som entreprise. Høyesterett viste til at grensen mellom innleie og entreprise skal trekkes etter en helhetlig vurdering, hvor det avgjørende må være hvem av partene som har ansvaret for ledelsen og resultatet av det arbeidet som skal presteres. For sondringen mellom entreprise og innleie kan det ikke være avgjørende om oppdraget går ut på å levere et produkt eller en løpende tjeneste i form av bemanning.

Problemstillingen kan for eksempel være aktuell der hvor serveringstjenester i et hotell er satt bort til et eksternt firma.

Mens en entreprisekontrakt kan være tidsbegrenset, kan et ansettelsesforhold ikke tidsbegrenses dersom arbeidsoppgavene er løpende.

Høyesterett viser til NOU 1998:15 side 45-46 som inneholder en drøftelse av skillet mellom utleie av arbeidskraft og entreprise. Det uttales her at

«Det er utleie av arbeidskraft når..

..oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet,

..et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver,

..det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris,

..det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver,

..oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid, og

..oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget.

" Sagt på en annen måte innebærer det at det er entreprise som ikke gir grunnlag for fast ansettelse når oppdragstaker kan styre gjennomføringen av prosjektet. Dersom styringsretten ligger hos oppdragsgiver vil det kunne bli en gjennomskjæring som innebærer at de enkelte arbeidstakerne blir vurdert som ansatte hos oppdragsgiver.

Ovennevnte innebærer at innleie av selvstendig næringsdrivende kan bli betraktet som ansettelse dersom styringsretten ligger hos oppdragsgiver.

I den konkrete saken kom Høyesterett til at det forelå en entreprise og at arbeidstaker ikke kunne kreve fast ansettelse hos oppdragsgiver.

Powered by Labrador CMS