Arbeidstaker fjernet COLOURBOX ILLU
Arbeidstaker fjernet COLOURBOX ILLU

Kan tillitsvalgte kreves fjernet fra bedriften?

Spørsmålet ble behandlet av Arbeidsretten i saken om flyveledernes tillitsvalgte. Arbeidsretten er en særdomstol i Norge som bare behandler tvister knyttet til tariffavtaler. Det følger av hovedavtalen at tillitsvalgte som gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd kan kreves fjernet av arbeidsgiver. Videre heter det at det betraktes som grovt pliktbrudd dersom den tillitsvalgte tilskynder eller medvirker til ulovlig konflikt.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Arbeidslivets fredsplikt medfører at streik eller lignende aksjoner ikke kan benyttes som virkemiddel mens tariffavtalen løper. Når tariffavtalen er løpt ut, kan ansatte bruke streik som virkemiddel for å oppnå bedre betingelser. I saken med flyveleder Røde hevdet Avinor at tillitsvalgte hadde brutt fredsplikten ved sitt brev til ledelsen.

Brevet hadde overskrift «Hovedtariffoppgjøret 2012». For Arbeidsretten var følgende avsnitt i brevet særlig sentrale i vurderingen av om det kan oppfattes som trussel om ulovlige arbeidskamp:

«Enhetens flygeledere har de senere år vært presset til å akseptere et betydelig uønsket og ukompensert krav om produktivitetsøkning, og har følt seg forpliktet til å akseptere kravet på bakgrunn av respekt for fredsplikten og i forventning om at arbeidsgiver ved første tariffavtalerevisjonsmulighet ville synliggjøre anerkjennelse av denne ekstraordinære og vedvarende innsatsen og den kontinuerlige og dokumenterbare produktivitetsøkningen. Det kan nå imidlertid konstateres at innsatsen ikke verdsettes av konsernledelsen, og dette vil måtte få store konsekvenser.

Det fremlagte tilbud, slik dette er beskrevet av M Lindland på «Innsiden» datert 14.06, må anses som en klar provokasjon, og som en synliggjøring av at Avinors ledelse er villig til å gamble med hovedflyplassens driftsstabilitet, med tilhørende risiko for betydelig forutsigbarhet og store utfordringer for hardt prøvede flyselskaper i en vanskelig tid.

Villigheten til å arbeide overtid og til å bidra til ekstraordinær innsats kan naturlig nok vise seg å bli påvirket som en konsekvens av resultatet av hovedtariffoppgjøret. Det er imidlertid slik at enhetens flygeledere kan gjøre lite utover å advare relevante beslutningstakere om dette forholdet, ettersom det er utvilsomt at ledelsen ved bruk av styringsretten kan iverksette tiltak i forsøk på å sikre driftsstabiliteten på hovedflyplassen etter at et uakseptabelt tariffoppgjør er fastsatt ved hjelp av aktuelle maktmidler».

Det skal understrekes at flygelederne var juridisk forpliktet til å arbeide overtid. Overtidsarbeide var således ikke noe som krevet de ansattes samtykke, men en avtalt, bindende forpliktelse.

Om brevet uttaler Arbeidsretten blant annet:

”Brevet fremstår som en klar trussel om at dersom lønnsoppgjøret ikke ble tilfredsstillende ville viljen blant flygelederne til å arbeide overtid bli påvirket. Det var altså i tiden etter at lønnsoppgjøret var i havn, dvs. kommende tariffperiode, hvor det ville herske fredsplikt, at «villigheten til å arbeide overtid» ville bli «påvirket som en konsekvens av resultatet av hovedtariffoppgjøret. Arbeidsretten finner det bevist at formålet med brevet åpenbart var å øve press overfor Avinor til å gi etter for de krav NFF hadde fremsatt under tariffoppgjøret. ”

Fagforeningen hevdet at hovedhensikten med brevet var å påpeke enhetens bemanningsmessige problemer, og at det måtte gjennomføres konkrete tiltak for å rette på disse.

Denne forklaringen ble ikke godtatt av Arbeidsretten. Retten la til grunn at tillitsvalgte brukte trusler om ulovlig arbeidsnektelse i den hensikt å fremtvinge sine lønnskrav.

Resultatet av dommen var at Røde måtte fratre som tillitsvalgt. Kanskje kaoset rundt flyvelederne nå blir mindre.

Les mer om temaet i magasinutgaven av Horeca (nummer 1 2013)

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

"

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 44. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS