Illustrasjonsfoto: iStockphoto/Rett fra Ræder

Korona-endringer: Nyttig og praktisk om økonomiske tiltak og frister, betaling og lempninger på skatte og avgiftsområdet

Regjeringen har i flere omganger lagt frem tiltak for å avhjelpe bedriftene økonomisk som følge av den uforutsette korona-situasjonen. I første omgang har tiltakene stort sett gått ut på å gi utsettelser med betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

Det er vedtatt statlig lånegaranti for nye lån til små og mellomstore bedrifter. Dette vil kunne hjelpe på likviditeten. Regjeringen fremla 26. mars et forslag om å opprette en støtteordning for bedrifter med nedgang i omsetning på grunn av korona-krisen. Ordningen innebærer en utbetaling til bedriftene, og vil dermed bidra ytterligere til bedriftenes likviditet.

Det kommer stadig endringer og nye tiltak. Beskrivelsen av tiltak her er derfor ikke uttømmende. Se nærmere om utvalgte tiltak nedenfor.

· «Kontantstøtteordning» for bedrifter i krise

Støtteordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Dette vil være en støtteordning som tar sikte på å delvis kompensasjon av kostnader knyttet til for eksempel husleie, forsikring og andre kostnader som ikke forsvinner selv om driften reduseres og ansatte permitteres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Regjeringen har uttalt at de vil komme tilbake med detaljer om en uke (dvs. 3. april).

· Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

Det er vedtatt en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån fra norske/europeiske finansforetak til små og mellomstore bedrifter med hovedkontor i Norge. I første omgang har ordningen fått en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen har uttalt at den vil legge mer på bordet dersom det blir behov for det.

Ordningen gjelder bare nye lån til bedrifter som må forventes å være lønnsomme under normale omstendigheter. Bedrifter som allerede var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 vil ikke kunne få garanti. Hvilke kriterier som vil legges til grunn ved vurderingen av om en bedrift er i «økonomiske vanskeligheter» er ikke avklart.

Garantien vil kunne utgjøre inntil 90 % av de nye lånene, og reduseres forholdsmessig etter hvert som lånet tilbakebetales. Lånene som garanteres kan ikke være større enn to ganger låntakers lønnskostnader for 2019 eller 25 % av låntakers omsetning for 2019, likevel maksimalt kr 50 millioner. Unntak kan gjøres i særlige tilfeller. Garanterte lån kan ikke benyttes til førtidig innfrielse av eksisterende gjeld. Lånene som garanteres, skal ikke ha løpetid på mer enn tre år, og skal for øvrig ha samme betingelser som et tilsvarende lån ville ha hatt i en «normalsituasjon».

Det er ventet en forskrift som skal gi mer detaljer om ordningen. Det er å håpe at denne kommer før påske.

· Merverdiavgift; første termin utsettes

Regjeringen har den 20. mars 2020 foreslått at å utsette ny fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin (januar og februar) utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Den nye innbetalingsfristen sammenfaller med fristen for innbetaling for andre termin. Det vil ikke påløpe renter for perioden utsettelsen gjelder. Det er ikke endringer i leveringsfristen. Skattemeldingen for mva for 1. termin må fortsatt leveres innen fristen 14. april. Utsettelsen gjelder kun eventuell innbetaling av skyldig avgift. De som har merverdiavgift til gode for 1. termin vil få beløpet utbetalt innen de alminnelige fristene. Det er videre varslet at det arbeides med å få til en løsning hvor tilgodebeløp for 2.termin kan benyttes til å redusere betalingen for merverdiavgift for 1.termin.

· Lav mva-sats reduseres fra 12 til 7 pst

Den lave merverdiavgiftssatsen på 12 pst. omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Regjeringen foreslo opprinnelig å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 7 pst. med virkning fra 1. januar 2020. Av praktiske hensyn, og for å unngå problematikk knyttet til statsstøttereglene er dette imidlertid endret. Forslaget har vært til behandling i finanskomiteen, som har endret ikrafttreden for den lavere satsen til perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst.

· Frist for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper utsettes

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin, er utsatt/det vil bli gitt adgang til senere innbetaling. Regjeringen har den 20. mars 2020 foreslått at fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

· Mulig å søke endring av forskuddsskatt

Virksomheter som kan sannsynliggjøre at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt kan søke om nedsettelse av forskuddsskatten for skatt for inntektsåret 2019. https://www.skatteetaten.no/skjema/endring-av-krav-om-forskuddsskatt-for-upersonlige-skattytere/

· Utsatt betaling for arbeidsgiveravgift

Betalingsfrist for neste termin når det gjelder arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er 15. mai. Denne utsettes midlertidig. Regjeringen har den 20. mars 2020 foreslått at fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes til 15. august 2020.

Det er videre foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosent i 2 måneder.

· A-meldingen - midlertidig stans ileggelse av tvangsmulkt

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, er automatisk tvangsmulkt midlertidig stanset. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stopper tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

· Tilbakeføring av selskapsunderskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019

Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

· Utsatt betaling av formuesskatt for eiere dersom bedriften går med underskudd i 2020

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Det antas at likviditetssituasjonen til virksomhetene vil bedres ved at bedrifter med underskudd kan la være å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Eiere som får utsatt formuesskatten, kan dermed ha større mulighet for å støtte bedriften.

Rett fra Ræder

Advokatfirmaet Ræder kjenner horecabransjen.

Har du juridiske spørsmål om arbeidsforhold eller annet vedrørende din virksomhet? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Tone Kaarbø

toka@raeder.no

Anders Utne

aut@raeder.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS