Rune Merlid og Bent Stiansen nett2

Ønsker serveringssteder for alle

En sesong for mange sosiale sammenkomster står for døren. Alle kan dessverre ikke delta. Informasjonskampanjen Litt enklere (www.littenklere.no) viser at det ofte er små tiltak som skal til for at flere kan benytte restauranter og andre serveringssteder.

Publisert

Mange hundre tusen nordmenn har nedsatt funksjonsevne. Det kan være redusert syn, hørsel eller bevegelighet og kan skyldes alder, sykdom eller ulykker. Andre er plaget av astma eller allergi.

- Vi ønsker å øke kunnskapen og bevisstgjøre restaurantbransjen på tiltak som kan bidra til at serveringstilbudene kan brukes av flest mulig. I dag er det mange som er forhindret fra å være med familie, venner og kollegaer ut på restauranter og spisesteder. Ikke alle tiltak må være store og kostnadskrevende. Enkle tiltak nytter, sier avdelingsdirektør Toril Bergerud Buene fra Deltasenteret i Helsedirektoratet.

Kampanjenettstedet www.littenklere.no inneholder informasjon og råd til alle som eier eller driver et serveringssted. Her ligger det også mer informasjon om kampanjen.

Ny lov om tilgjengelighet for alle

Informasjonskampanjen skal også bidra til å øke kjennskapen til den nye Diskriminerings og tilgjengelighetsloven som trer i kraft 1. januar 2009. Tilgjengelighet for alle er et viktig stikkord for den nye loven. Den setter krav til universell utforming av omgivelser, også spisesteder. Det innebærer i praksis at alle skal ha samme mulighet til å besøke kaffebar eller spise på restaurant.

Bransjen tar ansvar

Reiselivsnæringen jobber også for økt tilgjengelighet, og har sammen med Deltasenteret, Standard Norge og de funksjonshemmedes organisasjoner laget en egen standard for tilgjengelige reiselivsmål, som serveringssteder og hoteller.

- Denne standarden skal gjøre det lettere for mennesker som i perioder, eller hele tiden, har nedsatt funksjonsevne og benytter seg av serveringssteder. Det er viktig at vi i bransjen tar grep slik at alle gjester føler seg velkomne, sier Espen Holm, leder i NHO Reiseliv.

Standarden inneholder blant annet krav om trinnfri atkomst, god belysning, gode kontraster og alternativ meny tilgjengelig for allergikere.

Om kampanjen:

Målet er å vise at man kan oppnå bedre tilgjengelighet med enkle midler. På nettsiden http://www.littenklere.no/ ligger det mer informasjon om kampanjen, og informasjon og råd til eiere av serveringssteder, aktuelle lenker og kontaktinformasjon.

Kampanjen starter med et torsdag 23. oktober på Restaurant Sanguine på Operaen i Oslo. Temaet er den nye loven, og hva den innebærer for serveringsbransjen.

Om Deltasenteret:

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet og skal bidra til at ulike tiltak og tjenester sees i et helhetlig perspektiv. Arbeidet skal være sektorovergripende, dekke alle livsarenaer og være til nytte for mennesker med funksjonshemninger.

Deltasenteret driver utviklingsarbeid som grunnlag for rådgivning og informasjon. Sentrale arbeidsoppgaver er å samle og videreformidle kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer tilgjengelighet og deltakelse.

Les mer på: www.shdir.no/deltasenteret

Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil forby diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Loven inneholder blant annet en egen bestemmelse om plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) av all virksomhet som er rettet mot allmennheten.

Les mer på: http://www.lovdata.no/

Norsk Standard om krav til tilgjengelige reiselivsmål (NS 11010:2008)

Standard Norge, Helsedirektoratet ved Deltasenteret, ulike representanter for reiselivsnæringen, Handikapforbundet, Blindeforbundet, Hørselshemmedes Landsforbund, Døveforbundet og Astma - og allergiforbundet står bak utarbeidelsen av kravene i standarden. Hensikten med å oppfylle standardens krav er at gjester, uavhengig av funksjonsnivå, skal kunne benytte seg av tilbudene som finnes.

Les mer på: http://www.standard.no/

"
Powered by Labrador CMS