KSL Matmerk logo

Tildeling av kompetansemidler for 2009

20 kompetanserettede prosjekt får i år til sammen 5 898 200 kroner i støtte gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). KIL-ordningen skal bidra til å utvikle tilbudet av etter- og videreutdanning i landbruket.

Publisert

I alt kom det inn 36 søknadene om midler fra årets KIL-pott. Av disse ble altså 20 av søknader innvilget tilskudd.

Opplæring av utenlandsk arbeidskraft, økologisk produksjon og bonden som arbeidsgiver er kompetanseutviklingstiltak som er vektlagt ved årets KIL-tildeling.

Administreres av KSL Matmerk

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal gjennom tilskudd til målrettede prosjekter bidra til økt kompetanse hos næringsutøvere innen landbruk og landbrukstilknyttede virksomheter.

Midlene til programmet blir gitt over det årlige jordbruksoppgjøret, og administreres av KSL Matmerk. Tildelingen av prosjektmidler skjer i tråd med retningslinjer som er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Følgende har fått

Det styret i KSL Matmerk som formelt tildeler midlene etter forslag fra en egen faggruppe for KIL-ordningen. For 2009 har styret i KSL Matmerk besluttet å tildele tilskudd fra KIL-ordningen til følgende prosjekt:

 • Norges Bondelag; Kurstilbud - bruk av det nasjonale kvalitetssikringssystemet for Inn på tunet (kr 130 000)
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening; Bonden som arbeidsgiver (for utenlandske arbeidstakere) (kr 350 000)
 • Fylkesmannen i Oppland; Naturen og gården som helsefremmende, pedagogisk og sosialt arbeid (kr 200 000)
 • Krødsherad kommune; Utenlandsk arbeidskraft - en dyktig medarbeider i din landbruksbedrift (kr 350 000)
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen; Grønn integrasjon (kr 300 000)
 • Indre Sunnmøre forsøksring; Utvikling og uttesting av utdanningspakke for utanlandske jordbruksavløysarar/landbruksvikarar (kr 250 000)
 • Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen; Modulbasert kompetanseheving "Grønt Reiseliv - Byen som marked" (kr 478 200)
 • Norsk Landbruksrådgiving; Økobonden skal lykkes - veiledning (kr 500 000)
 • Skogbrukets Kursinstitutt; Nasjonalt opplæringssystem for tilbydere av bygdebaserte opplevelser (kr 150 000)
 • Norges Birøkterlag; Birøkteren i markedet. Økt kunnskap om salg og messedeltakelse (kr 150 000)
 • Skogbrukets Kursinstitutt; Kompetansetiltak rettet mot ikke-skandinavisk sesongarbeidskraft i skogbruket (kr 200 000)
 • Skjetlein Ressurssenter; Kompetanseutvikling innen økologisk kornproduksjon (kr 350 000)
 • Mo og Jølster vidaregåande skule; Nettbasert agronomutdanning for heile landet (kr 550 000)
 • Senja videregående skole / Troms landbruksfaglige senter; Modulbasert opplæring av utenlandsk arbeidskraft (kr 235 000)
 • Biologisk-dynamisk Forening; Gården som utdanningsarena for Vg1, økologisk landbruk/naturbruk (kr 150 000)
 • Høgskolen i Finnmark; Kommunikasjon og veiledning i tilleggsnæringer i landbruket (kr 150 000)
 • Norsvin; Utvikling av kurskonsept for "fôrregistrering og fôrforbruk" (kr 190 000)
 • Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat); Kompetanseheving innen merkevarebygging av bygdeturismebedrifter (kr 475 000)
 • Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat); Nasjonale retningslinjer for småskala slakteri og kjøttforedling. Utvikling av kursopplegg og gjennomføring av pilotkurs for produsenter (kr 340 000)
 • Gartnerhallen; Gartnerhall Skolen - Produksjonskurs (kr 400 000)

Pressemelding

Powered by Labrador CMS