First Hotel logo

Underskudd for First

Flying Elephant-konsernet, som består av hotelloperatørselskapet First Hotels AS og hotelleiendomsselskapet Host Eiendom AS, gikk fra overskudd i 2009 til underskudd i 2010.

Publisert

First Hotel Milennium i Oslo. (Foto: Morten Holt)

Det er imidlertid gjennomført en rekke tiltak i 2010 og hittil i 2011 som har styrket konsernets posisjon og konkurransekraft i det skandinaviske markedet. Konsernet har gjennom de siste to årene redusert sin gjeld, og merverdien av eiendomsporteføljen ble ved utgangen av 2010 verdsatt til 1,4 milliarder kroner.

Lavere inntekter

Salgsinntektene beløp seg i 2010 til 1 047 millioner kroner, mens de samlede driftsinntektene endte på 1 058 millioner kroner.

Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 1 073 millioner kroner og 1 239 millioner kroner. I driftsinntektene for 2009 inngikk en gevinst ved salg av eiendom på 141 millioner kroner. Driftsresultatet i 2010 ble – 39 millioner kroner, mens det i 2009 var 202 millioner kroner. Etter finansposter fikk konsernet et resultat på - 147 millioner kroner i 2010, mot 111 millioner kroner året før. EBITDA for 2010 ble på 68,5 millioner kroner.

Aasmund Haare.

Forbedringsprogram

- Isolert sett er vi ikke fornøyd med utviklingen i 2010, men vi har gjennomført et betydelig forbedringsprogram som gir oss god fremtidstro. Vi er nå i sluttfasen av en omfattende oppgradering av hotellene med renovering og oppussing, og det betyr at vi nå kan tilby enda bedre produkter, sier Asmund Haare som er styreleder i Flying Elephant.

- I tillegg kjøpte vi i april Tribe Invest AS (tidligere Choice Hotels Scandinavia AS) som består av 12 tidligere Choice-hoteller i Danmark. Med dette har selskapet styrket sin markedsposisjon i Danmark ytterligere. Her har First Hotels høstet anerkjennelse som landets beste kjede i markedet for forretningsreiser, og etter transaksjonen tidligere i år er First hotels nå den best posisjonerte hotelloperatøren i København. Vi har også gjort store investeringer i utvikling av systemer og teknologi som skal effektivisere driften, bedre vår styring og styrke vårt salg. I tillegg har vi gjennomført strukturelle endringer og staset ytterligere på kompetanseheving blant våre mange dyktige medarbeidere. Vi begynner nå å se effekten av disse tiltakene, og vi er godt posisjonert for å ta nye andeler av et voksende hotellmarked i Skandinavia, sier Asmund Haare.

Uro i finansmarkedene preger

I første halvår 2010 var markedet for hotellovernattinger fortsatt preget av uroen i de internasjonale finansmarkedene, men mot slutten av året tok volumene seg noe opp.

Det ble totalt sett solgt flere hotellovernattinger i 2010 enn i 2009, men gjennomgående gikk prisene noe ned sammenlignet med 2009. Dette forklarer tilbakegangen i salgsinntektene på 2,4 prosent.

Alliansene som ble inngått på slutten av 2009 med Thon Hotels og Global Hotel Allianse har begge utviklet seg positivt og representerer et interessant potensial for vekst .

Økte driftskostnader

Driftskostnadene økte med 90 millioner kroner fra 2009 til i alt 990 millioner kroner i 2010. Økningen skyldes blant annet de ulike forbedringstiltakene som er gjennomført. I tilegg er konsernet påført store ekstrakostnader som følge av alvorlige problemer knyttet til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Etter omfattende analyser og forhandlinger, valgte First Hotels i slutten av 2009 å sette sin økonomifunksjon ut av huset.

Per januar 2010 overtok Visma denne oppgaven for alle kjedens hoteller, men dette skulle etter hvert vise seg å bli svært utfordrene. Visma maktet ikke å løse de oppgavene selskapet hadde påtatt seg, og dette resulterte i manglende kvalitet og kontroll med store forsinkelser og mange feil i regnskapsføringen.

Markedsverdi på 4,1 milliarder kroner

I morselskapet var den bokførte egenkapitalen på 918 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av 2010 på -7,6 millioner kroner.

I henhold til eksterne verdivurderinger var markedsverdien ved årsskiftet på 4,1 milliarder kroner, og det gir en merverdi på 1,4 milliarder kroner i forhold til bokført verdi. Samlede lån til kredittinstitusjoner i konsernet utgjorde 59,4 % prosent av markedsverdien på eiendomsporteføljen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS