Menneskegruppe

Stadig flere nordmenn i jobb

Mens tallet for sysselsetting økte med 0,7 prosent fra 2009 til 2010 i hele Norge var det kun Telemark som hadde nedgang i sysselsettingen melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Rogaland hadde størst økning i sysselsettingen med 1,5 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Deretter fulgte Akershus, Aust-Agder og Finnmark, som alle hadde en økning på mer enn 1 prosent. Som eneste fylke hadde Telemark en nedgang på 0,4 prosent.

Kraftig vekst i befolkningen

Prosentandelen sysselsatte i befolkningen gikk ned fra 69,7 prosent i 2009 til 69,1 prosent i 2010, på tross av økt antall sysselsatte.

Dette har sammenheng med at det har vært en kraftigere vekst i befolkningstallet enn i antall sysselsatte.

Færre i primærnæringene

Primærnæringene hadde en nedgang i sysselsettingen på 4,5 prosent. Denne nedgangen kom i all hovedsak innenfor jordbruket. Alle fylkene hadde nedgang, og den var størst i Aust-Agder og Telemark, med henholdsvis 15,1 og 10,7 prosent. Nord-Trøndelag hadde lavest nedgang, med 0,9 prosent.

Økning innenfor bygge- og anleggsvirksomhet

I sekundærnæringene var det en nedgang på 0,2 prosent fra 2009 til 2010. Den prosentvise nedgangen var størst i Oslo, Telemark og Finnmark, med henholdsvis 2, 1,8 og 1,7 prosent.

Størst økning var det i Rogaland, Nordland og Akershus, med en prosentvis økning på rundt 1 prosent.

Nedgangen i sekundærnæringene kom hovedsakelig i industrien, hvor alle fylker unntatt Nord-Trøndelag og Troms hadde en nedgang.

For de andre sekundærnæringene, som elektrisitet, vann og renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet, var det en økning.

Økning i offentlige tjenester

For de tjenesteytende næringene var det samlet sett en økning i sysselsettingen på 1,1 prosent fra 2009 til 2010.

Alle fylkene hadde en økning , og størst var den i Finnmark, Aust-Agder og Rogaland – alle med mer enn 2 prosent. Lavest økning var det i Telemark, Troms, Oslo, Buskerud, Vestfold og Hordaland med under 1 prosent.

Økningen i tjenesteyting kom hovedsakelig innenfor offentlig administrasjon, undervisning, helse- og sosialtjenester, med økning i alle fylkene. For landet sett under ett var økningen her på 1,8 prosent.

Informasjon og kommunikasjon, og forretningsmessig tjenesteyting hadde en økning på henholdsvis 1,4 og 1,1 prosent, mens varehandel, transport, hotell og restaurant økte med 0,2 prosent. Finansiering og forsikring hadde en nedgang på 0,6 prosent.

Størst nedgang i aldersgruppen 25-39 år

Fra 2009 til 2010 var det en nedgang i andelen sysselsatte i befolkningen for alle aldersgruppene, unntatt i gruppen 67-74 år. For denne aldersgruppen var det en økning i alle fylkene, med unntak av Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Troms.

Størst nedgang var det i aldersgruppen 25-39 år, og alle fylkene hadde en nedgang her.

Gjennomsnittsalderen for de sysselsatte var 41,4 år i 2010, det samme som i 2009. Høyest gjennomsnittsalder var det i Hedmark med 43 år. Oslo hadde lavest med 39,4 år.

Færre med arbeidstid over 30 timer per uke

I alle fylkene var det nedgang i andelen sysselsatte med en forventet arbeidstid på over 30 timer i uka. Nedgangen var størst blant menn, hvor andelen gikk fra 83 prosent i 2009 til 81,5 prosent i 2010.

Nedgangen var størst i Oppland, Nord-Trøndelag og Nordland. For kvinner gikk andelen ned fra 61 prosent i 2009 til 60,2 prosent i 2010, og den største nedgangen hadde Finnmark og Oslo.

(SSB)

Ledernett

"
Powered by Labrador CMS