Prisen «Årets etiske ildsjel» gikk i år til en leverandør i storkjøkkenbransjen. Her prosjektleder og medeier i Culina, Irene Gulbransen (til høyre), sammen med daglig leder i IEH, Per N. Bondevik og juryleder Annabelle Lefèbure-Henriksen, Sustainability Manager i Varner-Gruppen.
Prisen «Årets etiske ildsjel» gikk i år til en leverandør i storkjøkkenbransjen. Her prosjektleder og medeier i Culina, Irene Gulbransen (til høyre), sammen med daglig leder i IEH, Per N. Bondevik og juryleder Annabelle Lefèbure-Henriksen, Sustainability Manager i Varner-Gruppen.

Etisk pris til Culinas Irene Gulbrandsen

Prisen «Årets etiske ildsjel» er tildelt en leverandør i storkjøkkenbransjen; Irene Gulbrandsen i Culina.

Publisert

Prosjektleder og medeier i Culina, Irene Gulbransen, fikk årets pris for sitt engasjement i påvirkningsarbeidet for å endre offentlig innkjøpslovgivning og å innføre etiske krav i egen innkjøpspraksis.

Sterk og tydelig talsperson

Prisen ble delt ut på Etisk handel-konferansen 2016 i Oslo mandag denne uka.

Dette sier juryen om vinneren:

«Årets vinner har gjennom mange år vært en sterk og tydelig talsperson for at etisk handel i stor grad handler om egne innkjøpsrutiner. Hun er en uredd utfordrer til det offentliges innkjøpspraksis, og har lenge etterlyst et annet fokus enn pris i offentlige anbud. Årets vinner har vært en viktig bidragsyter i prosessen rundt ny §5 i "Lov om offentlige anskaffelser"».

Krav til storkjøkkenprodusenter

Culina har siden 2008 hatt etisk handel, miljøhensyn og matsikkerhet som en integrert del av kolleksjonsutvikling, innkjøpsarbeid og drift.

– Vår bransje selger flere varer produsert i lavkostland. Da er aktsomhetsvurderinger og kunnskap om arbeidsforhold på fabrikkene en selvfølgelig del av kvalitetskontrollen, mener Irene Gulbrandsen.

  Prisvinneren Irene Gulbransen sammen med daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.
  Prisvinneren Irene Gulbransen sammen med daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

Culina har som ambisjon å vite hvor varene er produsert, kjenne til arbeidsforholdene på fabrikkene og vurdere om de ønsker å kjøpe produktet herfra. Eller om de må; bidra til forbedringer i produksjonsleddet – og ikke minst kunne dokumentere dette når kundene spør. Arbeidet omfatter fabrikkenes egenvurderinger, fabrikkbesøk og tredjepartsrevisjoner hos utvalgte leverandører.

– Derfor er produksjonsforhold alltid på agendaen i møte med våre hovedleverandører. Vi har et spesielt fokus på våre egne varemerker ConGusto og Destino, og denne uken er fire kolleger på besøk hos bestikk- og porselensprodusentene våre i Kina, forteller Gulbransen i en pressemelding.

Ikke for enhver pris

– De siste årene har vi sett at trenden blant sluttkunder også går i retning av mer bevisste valg. I fjor fikk Culina selv revisjonsbesøk og henvendelser fra flere avtalekunder med spørsmål om opprinnelse, miljø- og produksjonsforhold. Det er bra, for etterspørsel fra sluttmarkedet er en helt nødvendig drivkraft i våre prioriteringer, sier årets prisvinner.

Den samme interessen blir til en viss grad bekreftet i årets kundeundersøkelse, der Culina spør: «Hvilken betydning har samfunnsansvar og etisk handel når dere velger leverandør?» Av 1146 respondenter i storkjøkkenmarkedet svarer 24%: "Stor betydning - vi har klare krav til våre leverandører og krever dokumentasjon på at de tar samfunnsansvar". 67% svarer: "Noe betydning - vi foretrekker leverandører som kan dokumentere samfunnsansvar", mens 9% svarer at samfunnsansvar har "Mindre betydning". Større virksomheter og kjedekunder svarer oftere enn små serveringssteder at samfunnsansvar er viktig når de velger leverandør.

Det offentlige på god vei

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 400 milliarder årlig. Myndighetene har lenge signalisert høye ambisjoner om samfunnsansvar, men det er fortsatt langt fra ord til handling i mange deler av offentlig sektor. Gulbransen mener det handler om forvaltning av våre felles skattepenger, der det offentlige må bruke sin makt til å velge bort leverandører som ikke stiller etiske krav videre til produksjonsleddet, men ofte gjør de det stikk motsatte i virkelig innkjøpspraksis.

– Dermed blir offentlig sektor et sterkt prisfokusert sisteledd som devaluerer den etiske innsatsen som er lagt ned gjennom hele verdikjeden. Det samme gjelder andre kvalitetskrav og vurdering av produktenes livstidsøkonomi, som blir helt overskygget av 100 prosent pris fra gang til gang. Og er det noen som ønsker å kjøpe billigvarer, er det alltid noen som er villig til å skaffe dem.

Men ting er i ferd med å forandre seg.

-– Vi ser nå resultater av langsiktig påvirkningsarbeid overfor myndigheter og offentlig sektor. Jeg har sterk tro på en snarlig endring i §5 i «Lov om offentlige innkjøp», der krav til samfunnsansvar skal vektlegges i offentlige anbud. (se egen sak). Innkjøpskompetansen i offentlig sektor er i ferd med å ta opp i seg konseptet «etisk handel» og med et nytt lovforslag på plass blir det også juridisk dekning for aktiv bruk av etiske krav.

Et slikt skifte fikk vi allerede et eksempel på da Helse Sør-Øst i fjorårets anbudsrunde stilte tydelige krav om oppfølging av arbeidsforhold i leverandørkjeden, både som kvalifikasjons- og kontraktskrav i sin rammeavtale på storkjøkkenutstyr. Resultatet ble avvisning av én av fire tilbydere. I tillegg ble miljø vektet som tildelingskriterium og valget av Culina begrunnet med god score på dette området.

– Culina er stolt av å være leverandør på disse premissene, sier Gulbransen som ønsker etiske krav fra offentlig så vel som privat sektor velkommen.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Dette er ny §5

Dersom § 5 i ny lov om offentlige anskaffelser vedtas, må offentlig sektor jobbe systematisk med risikoanalyser og egnet oppfølging av leverandørene. Det gir IEHs medlemmer et fortrinn.

IEH støtter forslaget til ny bestemmelse i § 5. Forslaget vil bidra til forsvarlig forvaltning, styrke prinsippene om ikke-diskriminering og likebehandling og bidra til samstemthet mellom regler om offentlige anskaffelser og internasjonale forpliktelser som uttrykt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

(…) Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. (…)

(…) Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Initiativ for etisk handel (IEH)

Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Etisk handel er det arbeidet virksomheter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er produsert i tråd med internasjonalt anerkjente standarder.

IEHs formål er å sørge for at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er et flerpartsinitiativ og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Powered by Labrador CMS