Midlertidig ansettelse

Mens Høyesterett gjennom flere avgjørelser har strammet inn bruken av midlertidig ansettelse er det nylig avsagte en dom som slår fast at slike ansettelser kan benyttes hvis arbeidets art tilsier at dette er hensiktsmessig.

Publisert

I den såkalte ambulansedommen, la Høyesterett til grunn at en sykevikar skulle ha fast ansettelse fordi vikarbehovet var så stort at bedriften hadde behov for vikarer hver dag, året rundt.

Det ble lagt vekt på virksomhetens størrelse, sykefraværets størrelse og det løpende behovet for vikarer.

Betydning

Det ubesvarte spørsmålet som dommen reiste, var selvfølgelig hvilken betydning dommen hadde i mindre bedrifter der behovet for ekstra arbeidskraft var mer varierende fra dag til dag.

Svaret kom i Høyesteretts dom om Sykehuset Innlandet HF Rt. 2009 side 578.

Saken gjaldt en ansatt som hadde arbeidet midlertidig ved fire forskjellige poster på sykehuset i perioden 2001 til 2006. Høyesterett la til grunn som et faktum at institusjonen hadde behov for tre vikarer på årsbasis. Likevel kom man frem til at mannen ikke hadde krav på fast stilling. Om begrunnelsen for at han ikke var å anse som fast ansatt uttaler Høyesterett:

”Grunnbemanningen var god. Vikarbehovet skyldes særlig at fast ansatte i turnuser ikke kan jobbe mer enn hver tredje helg. Arbeidets art krever at man må bruke vikarer som kjenner pasientene og rutinene på de aktuelle poster. Jeg kan derfor ikke se at det var noe reelt alternativ for sykehuset å øke bemanningen for å få utført det arbeidet som A og andre vikarer utførte.”

Ikke sesongavhengig

Det er verdt å merke seg at dommen referer til virksomhet som ikke er sesongavhengig. På et hotell hvor gjestetilstrømningen varierer fra dag til dag, vil behovet for ekstrahjelp være vesentlig større og muligheten for å benytte midlertidig ansatte vil derfor være større.

Høyesterett uttaler videre:

”Saken skiller seg dermed fra Statfjordsaken og ambulansesaken både med hensyn til omfanget og behovet for vikarer og hvilke alternativer man har hatt for å løse vikarbehovet.”

Et supplement

Under henvisning til ambulansedommen har det fra Arbeidstilsynets side vær reist krav om at for eksempel uteserveringer skal ha samme bemanning uavhengig av været og gjestetilstrømningen.

Det er derfor nyttig at Høyesterett legger vekt på at arbeidets art kan tilsi at man har rett til å benytte midlertidig ansettelser som supplement til det faste personalet. Dommen er således en bekreftelse på at bedrifter kan benytte ekstrahjelp når spesielle behov oppstår.

Les hele saken i Horeca nummer 6 2009

Bli abonnent på Horeca nå

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS