Bent Enoksen3 Findus

Findus vil verne om fisken - satser på MSC

Lenge har sporbarhet og økologiske kvaliteter dominert debatten rundt landbrukets kjøtt, vilt og grønnsaker. I etterkant av flere store skandaler i fiskeriet har temaet blitt aktuelt også for havfiske.

Publisert

Findus har innarbeidet 10 prinsipper for ansvarlig innkjøp av fisk på styrenivå i organisasjonen, og i sommer har Findus lansert en rekke nye produkter med denne MSC- merkingen på storhusholdningsmarkedet.

Halvfabrikata som fylt fisk og råvarer som hvite, faste fiskefileter kan nå spises med god samvittighet.

Garanti

- De kommer fra en fangst som foregår innenfor myndighetenes kvoter. Fisken er fanget og slaktet på mest mulig skånsom kvote, og det foregår ingenting muffens med beviser og dokumentasjon. Det kan vi nå garantere, sier markedssjef Bent Enoksen hos Findus Foodservices i Norge.

I løpet av de to siste årene kan tjuvfisket av torsk i Barentshavet ha vært på 200.000 tonn viser tall som norske myndigheter nylig har offentliggjort. Til tross for at myndighetene har visst om dette i ett år, har ikke forskerne fått informasjonen før nå.

Å gå fra ord til handling

Men problemet gjelder ikke bare Barentshavet. Omfanget av tjuvfisket i EUs farvann er så omfattende at havforskerne har store problemer med å lage bestandsberegninger. Nå har altså industrien kommet på banen og markedssjef Enoksen er blant dem som har sett på utviklingen med bekymring og rynket panne.

- Det er klart at her må bransjen ta opp problemet og ta stilling i saken, vi kan ikke skyve alt ansvar over på myndighetene og toe våre hender. Det passer seg ikke selskaper som Findus. Bærekraftighet er en viktig del av vår forretningsidé innen fisk for å kunne være med i bransjen inn i fremtiden, og derfor har vi lansert 10 prinsipper for ansvarlig innkjøp av fisk på styrenivå i organisasjonen.

Merking og sporbarhet

I alle deler av næringsmiddelindustrien stilles det stadig høyere krav til kvalitetssikring og sporbarhet på produktene. For å gi kokken og gjesten trygghet for at disse prinsippene er ivaretatt også på fiskeproduktene, er det lansert et eget miljømerke- MSC; Maritime Stewardship Council.

Det innebærer at råstoffet kommer fra et fiskeri som er sertifisert i henhold til spesifikke miljøkrav til et velholdt og bærekraftig fiske.

- Villfisk er en av de få næringsmidler som fortsatt jages i stor skala, sier Bent Enoksen.

- Mens oppdrett og jordbruk har flere kvalitetsmerker å velge mellom, så har altså villfisket savnet en slik beskyttelse. Egentlig kunne vi jo kalt den økologisk fisk, men det får vi ikke lov til. Så derfor denne nye merkingen, som jeg håper kan bidra til trygghet for matsikkerhet og etikken rundt serveringen.

10 prinsipper for Findus

For å kontrollere måten Findus arbeider på, har de utarbeidet 10 prinsipper for ansvarlig innkjøp av fisk. Det redegjør Findus for i en egen folder. Her er prinsippene:

1) Lovlighet

Findus kjøper aldri med viten og vilje fisk som er fanget, landet eller oppdrettet illegalt. Vi samarbeider kun fra leverandører som arbeidet for en åpen og ansvarlig måte, og som kan bevise at de følger alle relevante nasjonale og internasjonale lover som gjelder for deres virksomhet. Så langt det er mulig vil Findus anstrenge seg å undersøke og sikre legaliteten av hele vår leverandørkjede.

2) Objektiv vurdering

Findus baserer sine innkjøpsbeslutninger for fisk på spesielle utvalgskriterier som tydelig definerer vår forståelse av "ansvarlig" innkjøp. Vi er klar over at i mange tilfeller vil tilstanden i de marine økosystemer være dynamiske og ofte vanskelige å forstå. Vi kjenner utviklingen innenfor dette området samt de stadige forandringene hos alle involverte myndigheter. Vi vil regelmessig gjennomgå våre utvalgskriterier og fremgangsmåte for å sikre at våre kommersielle aktiviteter tar hensyn til den mest aktuelle informasjon og ny kunnskap.

3) Merking

Findus er åpne når det gjelder merking av fiskeprodukter. Dette for å sikre at kundene får tilstrekkelig informasjon om produktene når de gjør sine innkjøp. Vi informerer om fiskens opphavssted og artens korrekte navn og støtter dermed forbrukerens rett til å kunne velge.

Der det er mulig støtter vi bruken av miljømerking for å tydelig merke og markedsføre bruk av fisk som kommer fra fiskebestand som er sertifisert av uavhengige og frittstående sertifiseringsorgan og som kommer fra et bærekraftig fiskeri.

4) Markedsføring

Findus vil aktivt markedsføre - med symbolbruk - sertifiserte bærekraftige arter. All ny produktutvikling vil, så langt det er praktisk mulig, ta hensyn til utvalget og tilgjengelighet av arter som stammer fra sertifisert bærekraftig fiske. Våre eksisterende produkter vil bli gjennomgått fortløpende for å sikre optimal anvendelse av disse fiskeartene.

5) Stadig forbedringer

Findus innser behovet av stadige forbedringer både for villfanget og oppdrettet fisk. Det er i vår hensikt å samarbeide med de leverandører som viser en aktiv bevissthet om hvordan deres virksomhet påvirker miljøet. Vi vil oppmuntre og arbeide med våre leverandører for å strebe etter stadige forbedringer i bruk at beste fiske- og oppdrettspraksis, og innføring av ny teknologi som gradvis kan redusere miljøpåvirkning som kommersielt fiske og oppdrett har på det marine økosystemet.

6) Engasjement

Findus er kjent med alle aktørenes ulike interesser. Vi engasjerer oss i en åpen dialog med alle parter; deriblant fiskere, fiskeoppdrettere, offentlige myndigheter, bransjeorganisasjoner, ikke-statlige interesseorganisasjoner (NGO´s), dagligvarehandel og "horeca"-sektoren (restaurant- og storkjøkkenmarkedet). Vi bestreber oss på å sikre at vår fremgangsmåte, verdier og vurderinger angående ansvarlig fiskeinnkjøp er ledende. Findus vil være proaktive og oppmuntrer til en åpen og positiv dialog.

7) Forbud

Findus har med disse 10 prinsippene klart definert de forbud som gjelder hele bedriften. Disse forbud gjelder produkter og metoder som Findus fordømmer, og aldri med viten og vilje vil støtte i noen av våre kommersielle operasjoner.

For øyeblikket omfatter dette salg av arter som er definerte som "sterkt truet" eller "kritisk truet" på IUCN´s rødliste (The international Union for the Conservation of Nature anf Natural Resources), genmodifiserte arter i oppdrett, praksisen med "hajfening" som er bruk av de mest destruktive fiskemetodene som for eksempel dynamitt og gift, og salg av arter fanget med fiskemetoder som medfører uakseptabel og unødig bi-fangst som for eksempel skilpadder, delfiner og sjøfugl.

8) Forskning

Findus er kjent med behovet for mer vitenskapelig forskning av nyere og mer effektive teknologiske metoder for et bærekraftig fiske i fiskeforvaltningen. Findus oppmuntrer også forskning innen de områder som miljø, økologi, dyrevelferd, næringsmiddelkvalitet samt forskning for større sikkerhet innen de marine økosystemene. Vi bestreber oss på å aktivt identifisere og delta i slike vitenskapelige forskningsprosjekt og bruke vår markedsposisjon til å oppmuntre til deltakelse og gjennomføring/iverksettelse i fangstsektoren.

9) Sporbarhet

Vi tror at sporbarhet "fra båt til tallerken" eller "fra oppdrett til tallerken" er av største betydning når det gjelder konsumentens valg og for å sikre legalitet og produktintegritet. Derfor støtter vi, markedsfører og deltar i ny utvikling og teknologi innenfor dette området. Vi bestreber oss på å sikre at all villfanget fisk som blir kjøpt av Findus, er sporbar tilbake til fangstfartøy og fangstområde definert av ICES - internasjonale havforskningsinstituttet - (International Council for the Exploration of the Sea).

Vi fortsetter å utvikle og forbedre våre systemer for sporbarhet av oppdrettsfisk slik at Findus kan spore fisken tilbake til oppdrettsanlegget og få kunnskap om fiskens tilgjengelige data og bakgrunn.

10) Etikk og miljø

Findus støtter ETI´s (Ethical Trading Initiative) etiske retningslinjer for innkjøp samt målene og hensiktene til den internasjonale standarden for etisk handel, SA 8000 (Social Accountability).

Som et grunnleggende prinsipp samarbeider Findus ikke med bedrifter som ikke tar hensyn til etikk, sosialt ansvar, menneskerettigheter, miljøpåvirkning eller tar sitt fulle økonomiske ansvar. Vi vil utvise forsiktighet hvis vi ikke tilstrekkelig kan bekrefte at slike standarder blir anvendt av våre leverandører.

Findus er klar over at noen typer fiske- og fiskeoppdrettspraksis kan resultere i uopprettelig forverring på økosystemet og også ha skadelige effekter på lokalsamfunn, menneskelig livsopphold, sosiale vilkår og næringsmiddelsikkerhet. Vi etterstreber å identifisere slike uakseptable handlinger for å sikre at vår virksomhet er basert på sunne etiske og miljøtilpassede prinsipper. Der vi kan, skal vi bruke vår innflytelse for å hjelpe til med å utrydde slik uakseptabel praksis fra hele fiskerinæringen.

Powered by Labrador CMS