Clarion Hotel Ernst1
Clarion Hotel Ernst1

Åp­ner ho­tell­ga­ra­sjen med mo­bi­len

Når du an­kom­mer ho­tel­let, åp­ner du gan­ske en­kelt ga­ra­sjen med noen tas­te­trykk på mo­bi­len din. Med en GSM-nøk­kel skjer alt trygt, en­kelt og tids­be­spa­ren­de.

Publisert

På Hotel Ernst åpner du garasjen med mobilen. (Foto: Jan Tveita)

Ved Cla­ri­on Ho­tel Ernst i Kris­tian­sand kan du gan­ske en­kelt bru­ke din egen mo­bil­te­le­fon for å åpne ho­tell­ga­ra­sjen.

Det­te gjør du med en GSM-nøk­kel. Du rin­ger et be­stemt num­mer, og straks går por­ten opp. Der­et­ter kan du kjø­re bi­len rett inn. Alt er gra­tis, men bare te­le­fo­ner som er re­gist­rert i sy­ste­met, kan bru­kes.

Melding på mobilen

- Ho­tell­gjes­ten får en mel­ding på mo­bil­te­le­fo­nen den da­gen han skal sjek­ke inn. Sam­men med en vel­komst­hil­sen får du num­me­ret til por­ten. Det­te num­me­ret bru­ker du for å kom­me i inn i ho­tell­ga­ra­sjen når du står uten­for ho­tel­let med bi­len. Da slip­per du å be re­sep­sjo­nen om å kom­me ut for å åpne, men kan en­kelt og greit kjø­re inn i ga­ra­sjen og par­ke­re, for­kla­rer tek­nisk sjef Ed­vin Ab­ra­ham­sen ved Ho­tel Ernst.

Teknisk sjef på Ernst Hotel, Edvin Abrahamsen (til høyre), sammen med Terje Gyberg i Door Key Technology. (Foto: Jan Tveita)

- Ho­tel­let har hatt GSM-Key i bruk i tre år. Det star­tet som et ut­vik­lings­pro­sjekt sam­men med pro­du­sen­ten, kris­ti­an­sands­fir­ma­et Door-key Technology. Si­den har vi hatt det i bruk, sier Ab­ra­ham­sen.

Sik­ker­hets­for­de­ler

- Hva er sik­ker­hets­as­pek­tet ved sy­ste­met?

- For det før­s­te får vi ikke inn folk i ho­tell­ga­ra­sjen som ikke har noe der å gjø­re. For det and­re re­du­se­rer sy­ste­met ri­si­ko­en for tra­fikk­uhell, da Ho­tel Ernst lig­ger i en sterkt tra­fik­kert gate i Kris­tian­sand sen­trum. For det tred­je ri­si­ke­rer ho­tell­gjes­te­ne ikke inn­brudd i bi­len. I ho­tell­ga­ra­sjen står bi­len trygt. Ga­ra­sjen er kon­ti­nu­er­lig vi­deo­over­vå­ket, i til­legg til at den er over­vå­ket fra re­sep­sjo­nen, sier Ab­ra­ham­sen.

Også for an­sat­te

Garasjen (til venstre) på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand åpnes med mobiltelefonen. (Foto: Jan Tveita)

Ab­ra­ham­sen for­tel­ler vi­de­re at også de an­sat­te får gle­den av å bru­ke GSM-nøk­ke­len: - Vi har egen personalparkering for våre folk. De be­nyt­ter sy­ste­met helt på sam­me måte, og Ho­tel Ernst er me­get godt for­nøyd med løs­nin­gen:

Mobiltelefon til hjelp

- Man­ge blir po­si­tivt over­ras­ket når de får en mel­ding fra oss på mo­bil­te­le­fo­nen på vei hit. Gjes­te­ne får for­res­ten en farvelhilsen når de drar igjen også.

- Vi yter gjes­te­ne våre eks­tra god ser­vi­ce på den­ne må­ten, og det ska­der jo ikke, me­ner Ed­vin Ab­ra­ham­sen.

Les mer i Horeca nummer 3 2009

Du kan abonnere på Horeca her

"
Powered by Labrador CMS