Bransjejus COLOURBOX3112162
Bransjejus COLOURBOX3112162

Deltidsansattes rett til utvidet stilling

Etter arbeidsmiljølovens § 14-3 har deltidsansatte fortrinnsrett til ledige stillinger som gir utvidet arbeidstid. Retten gjelder ikke alle stillinger.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det at man er kvalifisert åpner imidlertid ikke muligheten for de store karrieresprang. En overkvalifisert deltidsansatt som arbeider med rengjøring vil for eksempel ikke har krav på daglig leder stillingen selv om den blir ledig.Kommunalkomiteen understreket at fortrinnsretten gjelder «stillinger som har om lag de sammearbeidsoppgaver som den deltidsansatte allerede utfører».

Den deltidsansatte som vil påberope seg retten til utvidet arbeidstid kan heller ikke velge stillingsbrøk, men må ta hele den stilling som er utlyst.

Krav til kvalifikasjoner

Det er ikke tilstrekkelig for å få en ledig stilling at de teoretiske kvalifikasjonene foreligger. Hålogaland lagmannsrett uttaler i en dom av 4. juli 2008:«Ved vurderingen av om arbeidstaker er kvalifisert, kan det tas hensyn både til faglige og personlige forutsetninger. Arbeidstakeren må ha de ferdigheter som normalt forutsettes for det aktuelle arbeid. Det kreves ikke at arbeidstakerens kvalifikasjoner ligger på et høyere nivå enn det som må anses gjennomsnittlig for stillingen, jf. Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 329 og Ot.prp.nr.41 (1975-1976) side 79.»

I de tilfeller hvor en arbeidsgiver avslår en søknad om utvidet arbeidstid for en deltidsansatt og avslaget er begrunnet i arbeidstakers personlige forutsetninger, bør arbeidsgiver bevare skriftlig dokumentasjon som viser den faktiske vurdering slik at dette eventuelt kan dokumenteres i en eventuell etterfølgende konflikt.

Unntak

Dersom bruk av fortrinnsretten medfører en vesentlig ulempe for arbeidsgiver, bortfaller fortrinnsretten. Eksempelvis kan retten falle bort dersom arbeidsgiver er avhengig av flere ansatte for å fylle en vaktplan uten at arbeidstidsbestemmelsene brytes.

Informasjon

" Det følger av § 14-1 at arbeidsgiver skal informere ansatte om ledige stillinger i virksomheten. Loven bestemmer ikke hvordan informasjonen skal gis. I Ot.prp. nr. 64 (2001-2002 heter det:«Arbeidsgiver må imidlertid være bevisst på hvilke informasjonsmetoder som benyttes og sørge for at informasjonen er tilgjengelig for alle arbeidstakere. Det er tilstrekkelig med en generell meddelelse som for eksempel slås opp på et sentralt sted i virksomheten, legges ut på internett eller publiseres i et internblad.»

Dersom reglene om fortrinnsrett ikke følges, enten som følge av manglende informasjon eller som følge av omsøkte stillinger ikke tildeles uberettiget, kan arbeidstaker både få dom for at man skal ha stillingen og/eller bli tilkjent erstatning. Hvis stillingen allerede er tildelt en annen person, vil erstatning være den faktiske sanksjon.

Les hele saken i Horeca nummer 4 2013

Powered by Labrador CMS